Scenariusze: Przyroda

Zaj?cia dla klasy II i III .Nauczyciel zapoznaje uczniw z pozycj? Mika Dilgera pt Zwierz?ce dzieciaki. Uczniowie na podstawie ksi??ki poznaj? wygl?d i wzrost zwierz?cych noworodkw np. ,?e dziecko kangura szarego rodzi si? wielko?ci ziarna fa... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II. Nauczyciel czyta uczniom wiersz pt. Smutna opowie?? o szpaku autorstwa A. Knapika. Po przeczytaniu wspolnie wszyscy zastanawiaja si? nad zachowaniem szpaka, oceniaj? je, zastanawiaja si? co zrobi? szpak aby przepro... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II i III . Uczniowie przypominaj? sobie wszystkie bajki i ba?nie, w ktrych bohaterami s? zwierz?ta, ptaki , ro?liny . Wybieraj? z nich swoj? ulubion? posta? i maluj? j? farbami plakatowymi.... [więcej]

Uczniowie wyje?d?aj? do kina trjwymiarowego na film pt. ?ycie oceanu " przedstawiaj?cy ca?y podwodny ?wiat wraz z ro?linno?ci?, zwierz?tami, rybami i wszystkimi innymi stworzeniami, ktre ?yj? na dnie oceanw . Dzieci mog? dok?adnie zobaczy... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI. Nauczyciel omawia wp?yw poszczeglnych czynnikw na ekosystemy le?ne, wyja?nia poj?cia : czynniki biotyczne, czynniki abiotyczne, antropopresja, wymienia przyk?ady zapobiegania negatywnym skutkom oddzia?ywania cz?owieka n... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III. Nauczycielprzedstawia na ilustracjach wszystkie wi?ksze i mniejsze zwierz?ta, owady, ktre ?yj? w trawie i warstwie gleby i gin? podczas wypalanian traw .Nauczyciel obja?nia jakie s? skutki wypalania trawy na wiosn... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI. Nauczyciel obja?nia znaczenie poj?? : transpiracja , zamieranie drzewostanw, kwa?ne deszcze, nast?pnie omawia poszczegolne ekologiczne funkcje lasu, wyja?nia wp?yw ekosystemw le?nych na stabilizacj? klimatu. Uczniowi... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI. Nauczyciel wyja?nia poj?cie : gospodarcze funkcje lasu, omawia poszczeglne z funkcji, wyja?nia jakie s? korzy?ci p?yn?ce z zastosowania drewna w r?nych ga??ziach przemys?u i gospodarki. Uczniowie zastanawiaj? si? cz... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I gimnazjum i VI szko?y podstawowej. Nauczyciel obja?nia znaczenie poj?? : producent, konsument, destruent, nast?pnie omawia proces kr??enia w?gla w przyrodzie i w ekosystemie le?nym.Uczniowie na podstawie przedstawionego... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI, po ktrych ucze? b?dzie potrafi? wyja?ni? definicj? ekosystemu, omwi? jego poszczeglne sk?adniki oraz wyja?ni? poj?cie biotopu i biocenozy.Nauczyciel obje?nia uczniom znaczenie poszczeglnych definicji, nast?pnie uczni... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?CIANIEZAPOMINAJKA NIEZAPOMINAJKA NIECH PRZYPOMINA O ZACHOWANIU :czysto?ci wody,powietrzanieska?onej glebyr?norodno?ci biologicznejdziedzictwa kulturalnegow?asnej to?samo?ci.1. Powitanie piosenk? Niezapominajka 2. Kw... [więcej]

Uczniowie wyje?d?aj? na wycieczk? do Serpelic nad Bugiem. Tam maj? okazj? pozna? nadbu?a?sk? przyrod?, przep?yn?? ststkiem przez Bug, zaobserwowa? zwierz?ta, ro?liny i ptaki zamieszkuj?ce nadbu?a?skie lasy.... [więcej]

Zaj?cia przyrodnicze dla klasy O - I.Nauczyciel wraz z dzie?mi wychodzi na plac szkolny, zbieraj? piekny, puszysty , bia?y ?nieg do s?oikw, maj? ze sob? 5 s?oiczkw i do ka?dego wk?adaj? ?nieg z innego miejsca np. z drogi, z ogrodu, zdj?ty z... [więcej]

Z okazji ?wiatowego Dnia Rybo?wstwa, przypadaj?cego 27 czerwca uczniowie klasy V i VI poznawali ryby ?yj?ce w Polsce. Wymieniano gatunki s?odkowodne i te ?yj?ce w morzu. Uczniowie ogl?dali ilustracje wszystkich ryb, utrwalali nazwy, a na zako... [więcej]

Uczniowie klasy V wychodz? wraz z nauczycielem do lasu na lekcj? przyrody w terenie. Zabieraj? ze sob? atlas ro?lin le?nych w celu indentyfikacja i rozpoznania poszczeglnych gatunkw rosn?cych w pobliskim lesie.... [więcej]

Zaj?cia dla klacy III i IV kszta?tuj?ce ?wiadomo?? ekologiczn? dzieci i m?odzie?y.Uczniowie pracuj? na lekcji z czasopismem Puszczyk z ktrego dowiaduj? si? min. odczytywania i oznaczania tropw zwierz?t , czym r?nia si? rogi od poro?a. Pozna... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV i V maj?ce na celu przybli?enie uczniom postaci Archimedesa.Nauczyciel przedstawia prezentacj? na temat ?ycia Archimedesa oraz przybli?a dzieciom jego odkrycia . ... [więcej]

Zajecia dla kl.IV Nauczyciel obja?nia dzieciom w jaki sposb powstaje deszcz, wspolnie numeruj? wskazane na tablicy procesy warunkuj?ce powstawanie chmury. Nast?pnie na ilustracjach ogl?daj? rodzaje chmur i dobieraj? do nich nazwy z rozsy... [więcej]

Zaj?cia przyrodnicze dla klasy IV.Uczniowie otrzymuj? kartki, na ktrych musz? wypisa? przyk?ady wykorzystywania energii s?onecznej przez cz?owieka oraz odpowiadaj? na pytanie, czy ludzie mogliby ?y? bez s?o?ca. Ka?dy preaentuje swoj? wypowied... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI, maj?ce na celu zapoznanie m?odzie?y z nowym gatunkiem ro?lin ozdobnych : d?brwka roz?ogowa, krwawica pospolita, mydlnica lekarska, groszek le?ny. Uczniowie poznaj? ro?liny z gatunku ozdobnych, sposoby uprawiania , okres... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI maj?ce na celu zapoznanie uczniw z gatunkiem ro?lin przyprawowych, cz?sto spotykanych w ?rodowisku naturalnym i sposobach ich wykorzystywania. ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI maj?ce na celu przybli?enie uczniom ro?lin leczniczych popularnie zwanych zio?ami. Uczniowie wypowiadaj? si? na temat znaczenia s?owa zio?a, nast?pnie nauczyciel pokazuje ilustracje roslin nale??cych do gatunku leczniczych ... [więcej]

Zaj?cia na ko?o ekologiczne dla grupy uczniw z klasy VI.Uczniowie poznaj? ro?lin nale??ce do gatunku ro?lin smakowych, ogl?daj? ro?liny przyniesione przez nauczyciela, w?chaj?, prbuj?, (?laz zaniedbany, szczaw zwyczajny,tasznik pospolity, poz... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI.Nauczyciel omawia ro?liny nale??ce do gatunku ro?lin zapachowych, uczniowie ogl?daj? ilustracje tych ro?lin, zastanawiaj? si? dlaczego s? to ro?liny zapachowe ?(mi?ta polna,wi?zwka b?otna, wrotycz pospolity, bylica pio?un... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI. Uczniowie poznaj? ro?liny nale??ce do gatunku dotykowego. Nauczyciel t?umaczy uczniom poj?cie - gatunki dotykowe, a nast?pnie przedstawia nazwy oraz karty przedstawiaj?ce wymieniane ro?liny min :Lopian paj?czynowaty,?ywoko... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III. Nauczyciel przedstawia dzieciom sylwetk? ?w. Franciszka, opowiada o jego ?yciu , uczniowie dowiaduj? si? ?e jest on patronem wszystkich lesnikw, opiekunem przyrody, poniewa? za ?ycia bardzo dba? o przyrod?, opiekowa? ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I kszta?cenia zintegrowanego , maj?ca na celu ukazanie pi?kna przyrody ,ktra otacza nas doko?a.Dzieci opowiadaj? o miejscu w ktrym mieszkaj? , jak ono wygl?da, czy jest tam du?o zieleni, drzew, kwiatw ? Zastanawiaj? si? ,... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV i V przygotowuj?ce uczniw do prowadzenia w ustalonym dniu w swoim domu kontroli kosza na ?mieci. Zadaniem uczniw jest wykonanie dok?adnego spisu Rodzaju ?mieci i liczby sztuk np Torebki foliowe - szt ...Kapsle, puszk... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II i III kszta?cenia zintegrowanego.Nauczyciel opowiada o tradycjach ?wi?tecznych naszego regionu, nakrwaniu sto?u na wigili? i ?wi?ta bo?ego Narodzenia. Uczniowie poznaj? przygotowywane potrawy, sk?adniki z jakich si? je wyk... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanego, maj?ce na celu zapobieganie wypalaniu traw.nauczyciel pokazuje dzieciom wielk?, kolorow? ilustracj? ??ki wraz z r?norodnymi owadami i innymi stworzeniami ukrytymi w trawie. ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II kszta?cenia zintegrowanego. Uczniowie wraz z nauczycielem wychodza na spacer, ogl?daja drzewa rosn?ce tu? przy drodze prowadz?cej do szko?y, poznaj? nazwy drzew, cechy charakter... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI maj?ce na celu zapoznanie uczniw z zagro?eniami zwierz?t. Uczniowie wymieniaja wszystkie znane im zagro?enia szkodz?ce sakom np. wyr?b lasw, monokultury, wandalizm, k?usownictwo..zagro?enia szkodz?ce ptakom, p?azom,ga... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI. Uczniowie na zaj?ciach poznaj? gatunki zwierz?t wysokiego ryzyka nara?one na wygini?cie, poznaj? ich nazwy, wygl?d, miejsce wyst?powania, sposb polowania itp.Do tych gatunkw nale?? : sowa b?otna, rak rzeczny, dzi?cio? ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI, maj?ce na celu przybli?enie uczniom gatunkw zwierz?t bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagro?onych.nauczyciel informuje uczniw , na czym polega bardzo wysokie ryzyko, wymienia gatunki silnie zagro?one np. zaj?c bielak, ??w... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanego. Uczniowie wychodz? na szkolne boisko i obserwuj? s?o?ce, zastanawiaj? si? czym jest s?o?ce i do czego potrzebne jest ludziom . Po powrocie d... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III , maj?ce na celu zapoznanie uczniw z planetami znajduj?cymi si? w uk?adzie s?onecznym.Nauczyciel zapoznaje uczniw z tre?cia utworu "Dzieci Pana Astronoma", rozmawia z dzie?mi na temat tre?ci tego utworu. Uczniowi... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III zapoznaj?ce dzieci z pracami jesiennymi zwi?zanymi ze zbirk? warzyw z przydomowych ogrodw. Uczniowie wraz z nauczycielem wychodz? na pole, obserwuj? prace... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III maj?ce na celu zapoznanie uczniw z wygl?dem k?osw zb? rosn?cych na pobliskich polach. Uczniowie wychodz? na wycieczk? na pobliskie pole, ogl?daj? ta... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanego. Uczniowie wraz z nauczycielem wychodz? na spacer ulicami miejscowo?ci, ogl?daj? kwiaty w ogrodach przydomowych. Dochodza do umwionego miejsca w pi?knym ogrodzie, gdzie rosnie wiele gatunkw wio... [więcej]

zaj?cia dla klasy V maj?ce na celu zapoznanie uczniw z r?nymi gatunkami burakw. Nauczyciel wymienia gatunki burakw uprawianych na naszych polach, uczniowie okre?laj? co z nich mo?na otrzyma?, do czego si? je wykorzystuje np cukrowe - cukier,... [więcej]

Uczniowie klasy IV wychodz? na wycieczk? , na pole uprawne, gdzie rolnicy zbieraj? wykopane kopaczk? traktorow? ziemniaki, pomagaj? w zbieraniu i segregowaniu tych ziemniakw ,dowiaduj? si? do czego s? wykorzystywane ziemniaki, jakie maja sk?ad... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II i III kszta?cenia zintegrowanego zach?caj?ce dzieci do picia niegazowanej wody mineralnej.Nauczyciel opowiada o tym czym jest woda dla ro?lin, zwierzat, dla cz?owieka . Uczniowie zastanawiaj? sie kto mo?e wytrzyma? najd?u?e... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV maj?ce na celu zapoznanie uczniw z rybami ?yj?cymi w naszym polskim morzu.Uczniowie ogl?daj? ilustracje na ktrych przedstawiono ryby morskie ?yj?ce w Ba?tyku, dzieci poznaj? ich nazwy, wygl?d . Nauczyciel zach?ca dzieci d... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III maj?ce na celu zach?canie dzieci do spo?ywania owocw rosn?cych w polskich sadach.Nauczyciel pokazuje ilustracje owocw rosn?cych w polskich sadach, mwi o ich zaletach , walorach smakowych. Zach?ca dzieci do jedzenia ... [więcej]

Uczniowie klasy III wychodz? na krtk? wycieczke do pobliskiego ogrodu, ogl?daj? i nazywaj? warzywa rosn?ce w tym ogrodzie, zastanawiaj? si? ,ktre z nich s? najsmaczniejsze, ktre cz?sto jedz?, a ktrych nie znaj? .... [więcej]

Uczniowie klasy VI podczas zaj?? na kloe ekologicznym wykonuj? plakat z okazji dnia ziemi. Do wykonania du?ego formatu pracy, u?ywaj? pasteli i materia?w ekologicznych , ktre wcze?niej przygotowa?y. Plakat zostanie zaprezentowany na gminnym kon... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III i IV. Uczniowie przypominaj? warstwy le?ne oraz ich mieszkancw. Wsplnie z nauczycielem wyje?d?aj? rowerami do pobliskiego lasu, na miejscu wskazuj? warstwy jakie s? widoczne w lesie, skupiaj? si? na runie le?nym, ... [więcej]

Uczniowie klasy IV i V wychodz? na wycieczk? do pobliskiego lasu, zabieraj? ze sob? lornetki, atlas tropw zwierz?t. Na miejsce odszukuj? pozostawione przez zwierz?ta mieszkaj?ce w lesie tropy, w atlasie sprawdzaj? do kogo nale??. W lesi... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV . maj?ce na celu zapoznanie dzieci z pospolitymi krzewami rosn?cymi w naszych lasach np. ja?owiec, leszczyna. Uczniowie odszukuj? opisy tych krzeww, ilustracje, poznaj? owoce ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV. Uczniowie dowiaduj? si? jakie grzyby truj?ce wyst?puj? w naszych okolicach, ogl?daj? te grzyby na ilustracjach. Odpowiadaj? na pytanie dlaczego nie nale?y niszczy? grzybw truj?cych rosn?cych w lesie . Nast?pnie rozwi?z... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV maj?ce na celu zapoznanie uczniw z grzybami jadalnymi znajduj?cymi si? w polskich lasach.Nauczyciel przedstawia zdj?cia najpopularniejszych grzybw jadalnych, uczniowie staraj? si? je rozpozna? i nazwa?. Nast?pnego dnia... [więcej]

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie zapraszaj? seniorw do szko?y, ?piewaj? piosenki i mwia wiersze o tematyce ekologicznej. uczniowie wr?czaj? babciom i dziadkom w?asnor?cznie uszyte za starych bluzek, sukienek itp torby na zakupy wiel... [więcej]

zaj?cia dla klasy VI, maj?ce na celu obserwacje dzikich go??bi. Uczniowie zabieraja ze sob? lornetki i wychodz? na szkolny plac, tam dokonuj? podgl?du grzywacza i sierpwki. Dok?adnie okre?laj? wygl?d zewn?trzny tych go??bi. Po powrocie do klas... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III. Uczniowie podczas zaj?? dowiaduj? si? szczeg?owych informacji na temat pi?knych ptakw jakimi s? gile. Dzieci rozwi?zuj? rebusy z tymi ptakami, krzy?wk?, uk?adaj? rymowanki o ?yciu i wygl?dzie tych ptakw.... [więcej]

Podczas zaj?? z przyrody uczniowie klasy IV wychodz? nad pobliski wiejski staw, gdzie codziennie o sta?ych porach mozna obserwowa? czapl? siw?, ktra przylatuje do stawu, aby upolowa? co? do jedzenia. Uczniowie przez lornetki prowadz? obser... [więcej]

Zaj?cia dla klasy V i VI .Uczniowie wymieniaja znane im owady, opisuj? ich wygl?d, miejsce wyst?powania . Nauczyciel czyta krtka scenk? przedstawiaj?c? m?od? dziewczyn?, obok ktrej kr?ci?a si? osa. Uczniowie oceniaja jej zachowanie, mwi?... [więcej]

Uczniowie klasy IV wychodz? na wycieczk? do pobliskiej pasieki. Tam ogl?daj? domy pszcz? oraz prac? tych owadw. Nastepnie spotykaj? si? z pszczelarzem - wujkiem Edkiem, ktry opowiada mnstwo ciekawostek z ?ycia pszcz? oraz na temat w?a... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III.Nauczyciel przedstawia na slajdach opowiadanie pt. Jak to z lnem bylo, na podstawie ktrego uczniowie poznaja cykl obrbki lnu,oraz jego drog? od nasiona do ubrania. ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II . Dzieci dowiaduj? si?, ?e lisy to mieszka?cy lasw, pani opowiada dzieciom o ?yciu lisw, sposobie polowania oraz wykonania nory. Wsplnie ogl?daj? ilustracje przedstawiaj?ce lisa i ma?e liski. Uczniowie maj? za zad... [więcej]

Uczniowie klasy VI wyje?d?aj? do lasu aby asystowa? pracownikom nadle?nictwa przy sadzeniu m?odego lasu. Uczniowie obserwuj? prace przy sadzeniu, przynosz? sadzonki i tp, ucz? si? w jaki sposb nale?y sadzi? drzewa i jakie warunki s? p... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV. Uczniowie na zaj?cia przynosza swoje ulubione kaktusy, pokazuj? je swoim kolegom i kole?ankom , opowiadaj? o ich potrzebach i spo... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV i V, maj?ce na celu u?wiadomienie dzieciom r?nic mi?dzy tymi dwoma gatunkami. Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje przedstawiaj?ce r?ne gatunki ?ab i ropuch, przedstawia uczniom miejsce zamieszkania i przebywania poszc... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanego. Podczas zaj?? uczniowie z nauczycielk? wychodz? na wycieczk? nad staw. Tam dzieci obserwuj? ?ycie w wodzie s?odkiej, zwierz?ta, ro?liny, ryby. Przypominaja ich nazwy. Ucz? si? chroni? wiejskie... [więcej]

Zaj?cia dla klasy V.Zaj?cia rozpoczynaj? si? roz?o?eniem mapy Polski, odszukaniem na mapie najd?u?szej rzeki Polski - Wis?y. Uczniowie odszukuj? ?rd?o rzeki, jej uj?cie i ca?? tras? jaka przep?ywa rzeka wraz z miastami przez ktre przep?y... [więcej]

Podczas zaj?? z przyrody uczniowie klasy II i III z pomoc? nauczyciela i rodzicw zawieszaj? wcze?niej wykonane budki l?gowe dla ptakw, sprz?taj? i oczyszczaja karmniki po zimowym dokarmianiu ptakw, aby mog?y s?u?y? w nast?pnym roku, rozwie... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI. Uczniowie wychodz? na jesienn? wycieczk?, na pole. Maj? okazj? zaobserwowa? prace , ktre w tym czasie trwaj? na polu np , kopanie ziemniakw, zbir kalafiora, kapusty, sianie ozimych zb?.... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV, maj?ce na celu zapoznanie uczniw z mieszka?cami ??k. Uczniowie wraz z nauczycielem wychodz? na poblisk? ??k?, mieni?c? si? r?nymi barwami, dzi?ki ro?linom rosn?cym na ??ce.Zabieraj? ze sob? lornetki. Obserwuj? zwi... [więcej]

Uczniowie klasy IV wychodz? na wycieczk? , na pobliskie pola uprawne. ogl?daj? , rozpoznaj? i nazywaj? g?wne zbo?a znajduj?ce si? na polach( ?yto, pszenica, owies, j?czmie?),porwnuj? wygl?d zb? z pl do tych ogl?danych na obrazkach. Uczniowie... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV.Uczniowie na zaj?cia przynosz? zdj?cia swoich zwierz?tek, ktre maja w domu, jedna z uczennic (wcze?niej umwiona), przynosi na zaj?cia ?woj? ?wink? morsk?. Dzieci ogl?daj? zwierz?tko, g?askaj?. Nastepnie uczennica na pro?... [więcej]

POWIETRZE (klasa 6) 1. Wymie? sk?adniki powietrza i podaj nazwy tych pierwiastkw ...... .. .. 2. Budowa gazu Gazy sk?adaj? si? z . tak ma... [więcej]

POWIETRZE (klasa 5) 1. Jakie gazy szlachetne wchodz? w sk?ad powietrza? A _ _ _ _ N _ _ _ K _ _ _ _ _ K _ _ _ _ _ _ 2. ATOM ... [więcej]

POWIETRZE (klasa 4) Powietrze to .. Gazw tych jest wiele. G?wnie s? to: ... . . ... ... ... Mie... [więcej]

KARTA PRACY Temat: Cia?a sta?e Do?wiadczenie I Jakie przedmioty otrzyma?a?/e?? ...... Sprbuj zmieni? ich kszta?t wyginaj?c w palcach. Napisz czy ?atwo jest to zrobi?. 1. ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IVUczniowie wychodz? na krtki spacer do pobliskiego domu, w ktrym mieszka zaprzyja?niony dziadek , trzymaj?cy w domu chomika. Pan opowiada dzieciom o tym w jaki sposb nale?y zajmowa? si? chomikiem, czym trzeba go karmi? i ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II i III maj?ce na celu zainteresowanie dzieci samodzielnym wykonaniem masy solnej. Nauczyciel wyja?nia w jaki sposb mo?na wykona? mas? soln?, a uczniowie zastanawiaj? si? z czego lepiej ulepi? doniczki z takiej w?a?nie ... [więcej]

Jakie funkcje pe?ni? nast?puj?ce elementy komrki zwierz?cej: b?ona komrkowa ............................................................................................................................... [więcej]

Cia?o niebieskie kr??y po orbicie, ?wieci ?wiat?em odbitym gwiazda 1. Obserwuj?c niebo w r?nych porach dnia i nocy mo?esz zobaczy? cia?a niebieskie: gwiazdy, planety, Ksi??yc, sztuczne satelity. Po??cz za pomoc? linii termin astronomicz... [więcej]

Teori? ...................................... opracowa? Miko?aj ...................................... Nazwa tej teorii pochodzi od greckiego s?owa helios oznaczaj?cego .................................... Mwi ona o tym, ?e w ?rodku Uk?adu S?onec... [więcej]

1. Gdzie le?y Antarktyda ? .......................................................................................................................................................................... ...................................................... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV. G?wnym celem zaj?? jest zapoznanie uczniw z nietoperzem, ktry na naszym terenie jest rzadko?ci?. Uczniowie ogl?daj? zdj?cia Nocka - jednego z najwi?kszych polskich nietoperzy. Dowiaduj? si?, ?e chocia? maja skrzyd?a t... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanego.Celem zaj?? jest zapoznanie dzieci z Obszarem specjalnej ochrony ptakw na Warmii.Uczniowie dowiaduj? si?, ?e powsta? on w celu ochrony bociana bia?ego z powodu bardzo dobrych warunkw do ?erowa... [więcej]

Zajecia dla klasy IV i V , zapoznaj?ce uczniw z gatunkami ptakw l?gowych i w?drownych , dla ktrych powinny w Polsce powsta? obszary specjalnie chronione Natura 2000. Nauczyciel obja?nia skrt OSO - obszar specjalnej ochrony oraz miejsca w... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III i IV , maj?ce na celu zapoznanie uczniw z dudkiem - ptakiem wymagaj?cym ochrony w formie wyznaczenia obszarw Natura 2000.Nauczyciel rozdaje kartki z zadaniem do wykonania dla ka?dego ucznia, po po??czeniu wszystkich cyfr o... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV i V. G?wnym celem zaj?? jest zapoznanie uczniw z zagro?onymi gatunkami ptakw. Uczniowie dowiaduj? si? jakie ptaki nale?? do tych gatunkw, ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy V. Celem tych zaj?? jest zapoznanie uczniw z obszarami Natura 2000, ktre maj? na celu ochron? konkretnych gatunkw i siedlisk, znajduj?... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV. Nauczyciel wyja?nia uczniom w jaki sposb wyznacza si? obszary w Polsce do sieci Natura 2000. Uczniowie dowiaduj? sie jaki jest cel Na... [więcej]

Podczas wyjazdu dzieci na zielon? szko?? do Za??cza Wielkiego , uczniowie uczestniczyli w badaniu czysto?ci wody z rzeki Warty, nad ktr? po?o?ony by? o?rodek.Uczniowie sami pod opieka instruktora czerpali wod? z Warty i prowadzili jej badania... [więcej]

lfKX85 fgwatudzrjcx, [url=http://dhcmwpoiuyhi.com/]dhcmwpoiuyhi[/url], [link=http://dfhwhjckaxno.com/]dfhwhjckaxno[/link], http://gnltgfkxjlxs.com/... [więcej]

Uczniowie klasy II kszta?cenia zintegrowanego wychodz? na wycieczk? do pobliskiego lasu, aby zaobserwowa? r?norodno?? przyrodnicz? w najbli?szym ?rodowisku le?nym, wychodz?c zabieraj? lornetki i aparat fotograficzny aby mc udokumentowa? sw... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I i V zapoznaj?ce uczniw z r?nymi ciekawostkami na temat najstarszych i najwi?kszych drzew w Polsce i na ?wiecie. Nauczyciel przedstawia uczniom liczbowe ciekawostki o drzewach np. W Polsce, najwy?szym drzewem jest pr... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanego, podczas ktrych uczniowie poznaj? ptaka powszechnie uwa?anego za zwiastuna wiosny , nauczyciel w skrcie opowiada o pliszcze: PLISZKA SIWA (Motacilla alba) Pliszkowate Charakterystyczny je... [więcej]

Zaj?cia dla klasy VI zapoznaj?ce uczniw z priorytetami w programie Natura 2000.Nauczyciel informuje uczniw o koniecznym, wsplnym dzia?aniu na rzecz ?rodowiska naturalnego. Zapoznaje dzieci z e sposobami umiej?tnego wsp?istnienia ludzi i pr... [więcej]

Uczniowie klasy V i VI wsplnie z nauczycielem wyje?d?aj? do pobliskiego lasu, na wyciecz? rowerow?. Ich zadaniem jest sprz?tanie lasu, wyzbieranie wszystkich ?mieci, znajduj?cych si? w obr?bie kilku hektarw m?odego i starego lasu. Ucz... [więcej]

Uczniowie klasy Vi na lekcji przyrody wychodz? na spacer, zabieraj? ze sob? cyfrowe aparaty fotograficzne i ucz? sie robi? zdj?cia o tematyce przyrodniczej. Najlepsze zdj?cia publikowane s? na szkolnej gazetce.... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I kszta?cenia zintegrowanego maj?ce na celu zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania, przenoszenia i odbierania d?wi?kw.Nauczycielka gromadzi na biurku wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne min : szklane naczynie z wo... [więcej]

Uczniowie przygotowuj? opis , rysunki i zdj?cia najbardziej ciekawego, niesamowitego,najdziwniejszego drzewa rosn?cego w najbli?szej okolicy. Uzasadniaj? swj wybr innym uczestnikom zaj??, w miar? mo?liwo?ci odwiedzaj? miejsca w ktrym ro... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II kszta?cenia zintegrowanego maj?ce na celu utrwalenie nazw drzew oraz rozpoznawanie li?ci z poszczeglnych drzew li?ciastych i iglastych.Uczniowie s?uchaj? tresci wiersz czytanego przez nauczyciela pt.Tomcio Paluszek i L... [więcej]

Zajecia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanego maj?ce na celu poznanie przez dzieci wybranych gatunkw ptakw przylatuj?cych do nas na wiosn?. Do tych ptakw nale?y te? : Oknwka (Delichon urbica) z rodziny Jask?kowatych Bardziej kr?pa ni... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV maj?ce na celu zapoznanie z ptakiem niegdy? bardzo popularnym na naszym terenie, a teraz b?d?cym pod ochron? z powodu bardzo ma?ej populacji, ktra tu pozosta?a. Uczniowie poznaja podstawowe informacje o kuropatwach : KUROP... [więcej]

Uczniowie klasy IV s?uchaj? wiersza recytowanego przez nauczyciela pt. Przysz?a wiosna. Dzi? przysz?a wiosna, cudowna Pani, ubrana w zielon? sukienk?, Zapuka?a do szarych, smutnych drzwi s?onecznym palcem, Powita?a Mnie promieniem s?o?ca... [więcej]

Zaj?cia dla klasy V i VI . Celem zaj?? jest zapoznanie uczniw z ekosystemem rolnym, jego powstaniem i rozwojem.nauczyciel opowiada uczniom w jaki sposb powsta?y pola, kto je uprawia, czy si? zmienia. Uczniowie dowiaduj? si? na czym polega... [więcej]

Wszyscy uczniowie ucz?szczaj?cy na ko?o ekologiczne przygotowuj? piosenki o tematyce le?nej, piosenki mog? by? znane lub napisane przez ucznia do wybranej wersji instrumentalnej piosenki. Wszystkie utwory posiadaj?ce podk?ad muzyczny w?a... [więcej]

Uczniowie klas II- III i IV-V przygotowuj? wiersze o tematyce le?nej na szkolny konkurs le?nej poezji. Wiersze przygotowuj? uczniowie w szkole, drobne poprawki wykonuj? w domu. Wszystkie wiersze prezentowane s? przez uczniw podczas obchod... [więcej]

Zestaw pyta? dla uczniw klas IV-VI zawiera 25 pyta? zamkni?tych, 5 pyta? otwartych i 1 pytanie opisowe. Wszystkie pytania zwi?zane s? z lasem jego funkcjami, warstwami, flor? i faun?. Pytanie opisowe brzmi : Co mo?e zrobi? cz?owiek aby uchr... [więcej]

KONSPEKT ZAJ?? PROWADZONYCH W RAMACH WDN-uDzieci 6-letnie TEMATYKA: Zdrowiej i ?wiadomiej ?y?! 1. PODSTAWA PROGRAMOWA:Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:1.1. - obdarza uwag? dzieci i doros?ych, ... [więcej]

ZABAWY EKOLOGICZNE1. Zabawa ekologiczna pt. ,,Mieszka?cy r?nych ?rodowisk''Pomoce( ilustracje r?nych ?rodowisk przyrodniczych: las, ??ka, ogrdek, park), obrazki r?nych zwierz?t i ro?lin. Cel zabawy: Przyporz?dkowywanie odpowied... [więcej]

TEMAT: Smocze rady na odpadyPoziom: dzieci 5 - letnie Cel oglny: kszta?towanie zachowa? proekologicznychCele operacyjne: dziecko dostrzega zale?no?? mi?dzy post?powaniem cz?owieka a stanem czysto?ci w otoczeniu potrafi poda? przyczyny taki... [więcej]

POSPIESZMY NA RATUNEK /inscenizacja/ Wyst?puj?:Ziemia, s?o?ce, woda, powietrze oraz czworo dzieci.Scenografia:W sali - dekoracja na tle nieba: morze, las lub r?ne elementy np. drzewa, ?odzie, zwierz?ta, kwiaty itp.Kostiumy:Wed?ug pomys... [więcej]

KONSPEKT ZAJ?? REALIZOWANYCH PRZEZ CA?Y TYDZIE? W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH   Temat: CZY MO?NA ?Y? BEZ POWIETRZA?"Cele:Zapoznanie ze znaczeniem powietrza w ?yciu cz?owieka,Rozwijanie poczucia odpowiedzialno?ci i troski o najbli?... [więcej]

Temat: Nie za?miecajmy naszej planety KONSPEKT DLA GRUPY 6-LATKWCELE: - aktywizowanie my?lenia, analizowanie zdarze?, wyci?ganie wnioskw- kszta?towanie w?a?ciwych, aktywnych postaw wobec ochrony ?rodowiska- wyrabianie umiej?tno?ci rozumienia... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? O TEMATYCE EKOLOGICZNEJTemat kompleksowy: Czy woda jest czysta - do?wiadczenia.Cele oglne:-zapoznanie dzieci z wp?ywem zanieczyszczonej wody na ?ycie zwierz?t,-wzbudzanie aktywno?ci badawczej i dociekliwo?ci przedszkolakw,-p... [więcej]

WIERSZE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ Mali stra?nicy przyrody", J. KasperkowiakDzi? ekologia modne s?owo, przyrod? wszyscy chcemy mie? zdrow?.Jej stra?nikami si? og?aszamy,od dzi? przyrodzie my pomagamy. Gdy kto? bezmy?lnie papierek rzu... [więcej]

Inscenizacja: Dla Ciebie ZiemioCel:- dziecko wie jak nale?y dba? o ?rodowisko,- dziecko rozumie potrzeb? ochrony ?rodowiska,- dziecko dba o ?rodowisko i go nie zanieczyszcza,- wzbogacenia s?ownictwa dziecka o p... [więcej]

Temat: Dzieci - przyjaciele drzew Grupa wiekowa: 5 - latkiCele oglne:- rozumienie konieczno?ci dbania o ?rodowisko, - rozwijanie szacunku do otaczaj?cej nas przyrody.Cele szczeg?owe:- dziecko zna sposoby ochrony ?rodowiska,- wie co n... [więcej]

Temat zaj??: Dbajmy o nasze ?rodowiskoCel oglny: - kszta?towanie w?a?ciwej postawy wobec ?rodowiska - uczenie ochrony przyrody Cele operacyjne: - dziecko dostrzega r?nic? mi?dzy dwiema ilustracjami przedstawiaj?cymi ?rodowisko przyrodnic... [więcej]

Zaj?cia dla klasy V maj?ce na celu przybli?enie uczniom ekosystemw le?nych.Uczniowie rozwi?zuj? wsplnie na tablicy rebus. ktrego rozwi?zaniem jest poj?cie "ekosystem le?ny ". wypowiadaj? si? na temat : Co tworzy ekosystem le?... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV, maj?ce na celu wyja?nienie poj?cia "gatunek pionierski" w przyrodzie .Uczniowie wypowiadaj? si? na temat znaczenia poj?cia "gatunek pionierski" oraz z czym im si? on kojarzy. Nast?pnie nauczyciel wyja?n... [więcej]

Pani czyta dzieciom wiersz Lucyny Krzemienieckiej pt : K?opoty Burka z podwrka.Siad? Burek pod murek i my?li Oto przysz?a Zima a ja budki nie mam Nic nie watra budka stara, Bo tu dziura, a tam szpara. ... [więcej]

Celem zaj?? jest zapoznanie uczniw ze sk?adnikami krajobrazu w swoim miejscu zamieszkania. Uczniowie na zaj?ciach opowiadaj? o swojej okolicy w kt... [więcej]

Zaj?cia kszta?cenia zintegrowanego dla klasy II, przeprowadzone po wcze?niejszej wycieczce do lasu i ogl?danie warstw le?nych. Ka?de dziecko otrzymuje ilustracj? przedstawiaj?c? las i ma?e kartki z nazwami ro?lin i zwierz?t le?nych. Ich zadan... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I,II,III kszta?cenia zintegrowanego, ktrych g?wnym celem jest pokazanie dzieciom, ?e wszystkie zwierz?ta staraj? zapewni? sobie odpowiednie warunki na zim?.Dzieci rozwi?zuj? zagadki tematyczne zadawane przez nauczyciela, ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II kszta?cenia zintegrowanegoNauczyciel mwi wiersz pt.Tomcio Paluszek i Le?ny Dziadek J. Porazi?skiej. Po krtkiej rozmowie na temat tre?ci wiersza, uczniowie otrzymuj? zadanie do wykonania w 3-osobowych grupa... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II i III kszta?cenia zintegrowanego, realizowany jesieni?.Wszystkie dzieci wsplnie z nauczycielem wychodz? do ogrodu przyszkolnego, ogl?daj? przyrod? woko?o siebie, rozmawiaj? na temat pogody. Nas... [więcej]

Lekcja przyrody w terenie dla klasy V.Uczniowie wraz z nauczycielem wyje?d?aj? do lasu na wycieczk? rowerow?, w lesie odszukuj? r?ne gatunki mchw i paproci, za pomoc? atlasu oznaczaj? nazwy i gatunki, fotografuj? wyst?puj?ce w danym lesie ro... [więcej]

Uczniowie wsp?pracuj?c z organizacj? OTOP, zajmuj? si? liczeniem ptakw i ich ochron? : bociana bia?ego, kuku?ki, jerzyka, jask?ki dymwki.Poznaj? wygl?d ptakw, przyzwyczajenia, czas przylotu i odlotu, prowadz? dzienniczek informacyjno-obser... [więcej]

Dla uczczenia obchodw ?wiatowego dnia tytoniu, obchodzonego 31 maja uczniowie bior? udzia? w lekcji po?wi?conej omwieniu szkodliwo?ci palenia tytoniu oraz uwolnieniu swojego otoczenia od dymu tytoniowego. Uczniowie dowiaduj? si? te? co to jest... [więcej]

Celem zaj?? dla klas I - III kszta?cenia zintegrowanego jest rozwijanie wyobra?ni dziecka oraz kszta?towanie postawy ochroniarskiej w stosunku do przyrody le?nej.Dzieci maj? za zadanie ulepienie wr?ki le?nej z plasteliny i materia?w przyr... [więcej]

Uczniowie klasy V i VI bior? udzia? w lekcji przyrody na ktr? zostaje zaproszony le?nik. Opowiada on o polskich drzewach i cechach jakien wyr?niaj? te drzewa, odpowiada na pytanie dlaczego drzewa s? wa?ne dla przyrody i cz?owieka,... [więcej]

Zaj?cia po?wi?cone tematyce zwierz?t hodowanych przez dzieci w domach.Nauczyciel opowiada o swoim przyjacielu, mwi o nim ciep?o i mi?o, dopiero na koniec dzieci dowiaduj? si?, ?e tym przyjacielem jest ma?y piesek. Uczniowie zastanawiaj? si?, c... [więcej]

Uczniowie podczas zaj?? dowiaduj? si? wielu cennych informacji na temat obszarw Natura 2000, co to za nazwa, na czym polega ochrona, jakie s? jej rodzaje.Poznaj? zakres i formy jej dzia?ania. W internecie odszukuj? informacje i odpowiadaj? ind... [więcej]

Celem zaj?? edukacji przyrodniczej dla klasy IV jest zapoznaniemuczniw z r?nymi formami ochrony ?rodowiska przyrodniczego .Nauczyciel przedstawia uczniom r?ne sposoby ochrony przyrody np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazo... [więcej]

Temat: Dwa pstryki techniki- urz?dzenia domowe.Grupy metod wykorzystywane w lekcji :odgrywanie rl, inscenizacje, symulacje grupowe my?lenie twrcze ('burza mzgw, deszcz pomys?w itp.)Zaj?cia w ?wietlicy, uczniowie z klas II i... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IV.Celem zaj?? jest wyja?nienie uczniom poj?cia komrka oraz zapoznanie z elementami budowy wszystkich organizmw jedno i wielokomrkowych.Pomoce : mikroskop, preparatyUczniowie przypominaj? nazwy przyrz?dw, ktre wykorzystuj... [więcej]

JESIE? W PARKU SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II 1. Cykl zaj??: Pokonujemy tory przeszkd w terenie. 2. Temat: Jesie? w parku. 3. Miejsce ?wicze?: Teren naturalny w pobli?u szko?y- park, las. ... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? ?WIETLICOWYCHTEMAT CYKLU: ZACZAROWANY ?WIAT TECHNIKI.TEMAT: URZ?DZENIA DOMOWE.CELE OGLNE:- zapoznanie z wybranymi urz?dzeniami elektrycznymi;- poznanie zasad bezpiecze?stwa przy obs?udze u... [więcej]

tworz? gry planszowe zwiazane z r?n? tematyk?. Pobudza je to do my?lenia, stosowania wiedzy w sytuacji praktycznej oraz jest okazj? do wspania?ej zabawy w grupie.Ni?ej przedstawiam zasady tworzenia gier, tak?e o tematyce przyrodniczej, ktre... [więcej]

?LTELESKOPBPK?PMKGL??ERYDK?P?K?O??EBWIIJGALAKTYKARSKSRPISPGURANN?KDB?M??K?AARONMJTMB?YP?O?OU?ZTUSKSI??YCILSSK?RCDUWTJIIZDK?BUKPPCYSYRYPLANETYRYTPZIEMIANDATOMYKIYRORBITAUKTMARS??NDRINEPTUN?REZnajd?i otocz p?tl? nast?puj?ce wyrazy: galakty... [więcej]

KRAJOBRAZY ?WIATA Uzupe?nij tabel?: KRAJOBRAZ KLIMAT (temperatura, opady) RO?LINNO?? I ZWIERZ?TA PUSTYNIA pora deszczowa i sucha LAS RWNIKOWY Co to jest step? ... [więcej]

Ziemia w Uk?adzie S?onecznym 1. Przeczytaj uwa?nie tekst i doko?cz zamieszczone pod nim zdania. By? astronomem, matematykiem, lekarzem i duchownym. Najbardziej zwi?zany by? z Toruniem i Fromborkiem. Jego dzie?o O obrotach sfer niebieskic... [więcej]

Zadanie 4 Elementy przyrody o?ywionej Elementy przyrody nieo?ywionej Elementy nie nale??ce do przyrody ... [więcej]

Zadanie 2 i 3 KARTA PRACY Imi? i nazwisko .............................................................................. data ................................ OPISUJEMY ... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? TERENOWYCH ?cie?ka dydaktyczna Procesy przyrodnicze w Woli?skim Parku Narodowym (do wykorzystania na lekcjach przyrody w klasach IV VI) Cele: Opracowane zaj?cia do ?cie?ki dydaktycznej maj? tematyk? przyrodnicz?. Zawieraj? t... [więcej]

KARTA PRACY Imi? i nazwisko .............................................................................. data ................................ OPISUJEMY KRAJOBRAZ 1. Widok z Kredowni w Wicku 2. Widok z Piaskowej Gry... [więcej]

Wizyta w oceanarium karta pracy dla uczniw 1. Uzupe?nij: Rekiny ?yj? w ma?ych grupach i razem . . Ich zabjcz? broni? s? . Mureny dorastaj? do cm. S? drapie?nikami i poluj? . . P?aszczki cz?sto chroni?... [więcej]

Praca z map? Wyspa Wolin 1:50 000 1. Mapa, z ktrej korzystam nosi tytu?....................................................................................... Wykonano j? w skali ................................... co oznacza, ?e 1 cm na map... [więcej]

Karta pracy: - wyszukiwanie informacji w s?ownikach, leksykonach, mapach i w internecie Znajd? najwi?ksze pustynie: Australii . Afryki. Ameryki N. Azji. Znajd? najw... [więcej]

Wizyta w oceanarium karta pracy dla uczniw 1. Uzupe?nij: Rekiny ?yj? w ma?ych grupach i razem . . Ich zabjcz? broni? s? . Mureny dorastaj? do cm. S? drapie?nikami i poluj? . . P?aszczki cz?sto chroni?... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IVCelem zaj?? jest wyja?nienie poj?cia wypadek oraz najcz?stsztch przyczyn wypadkw w domu i najbli?szym otoczeniu, a tak?e okre?lenie zasad bezpiecznego post?powania podczas zabaw i na podwrku.Uczniowie wykonuj? w grupach... [więcej]

Karta pracy nr 3 Imi? i nazwisko ............................................................ Klasa ................... Jak d?ugo ros?o drzewo?" Moje drzewo nazywa si? ............................................... Jego... [więcej]

Karta pracy nr 2 Imi? i nazwisko ............................................................ Klasa ................... Jak grube jest wybrane drzewo?" 1) Wpiszcie swoje imiona do tabeli po lewej stronie 2)... [więcej]

Karta pracy 1 Imi? i nazwisko ............................................................ Klasa ................... Jak? wysoko?? ma nasze drzewo?" Zmierzenie wysoko?ci drzewa wcale nie jest trudne. Zrobisz to przy p... [więcej]

Wst?p Nasze zwyczaje i tradycje to dobry pretekst, aby poruszy? z dzie?mi tematy zwi?zane z ochron? ?rodowiska. W ten sposb dzieci u?wiadamiaj? sobie, ?e styl ?ycia i wybory jakich dokonujemy bezpo?rednio wp?ywaj? na stan ?rodowiska. Do... [więcej]

Wst?p Poznaj?c drzewa zawsze zwracamy uwag? na ich wielko??. Du?e i stare drzewa budz? nasz podziw a nawet cze??. Przy pomocy prostych narz?dzi badawczych dzieci mog? okre?li? wysoko?? drzewa i na podstawie tych okre?le? stwierdzi? jego wiek... [więcej]

Wst?p Zaj?cia stwarzaj? mo?liwo?? poznania pospolitych gatunkw drzew w ich naturalnym ?rodowisku. Ucz? dokumentowania zaobserwowanych r?nic w postaci s?ownych i rysunkowych opisw. Kszta?tuj? zainteresowanie ?wiatem przyrody i wyzwalaj?... [więcej]

Kredownia w Wicku jest zabytkiem ..................... Jest przyk?adem interesuj?cego .................... geomorfologicznego zwi?zanego z dzia?alno?ci? l?dolodu. Olbrzymia bry?a kredy zwana przez .................... porwakiem kredowym (lub k... [więcej]

... [więcej]

... [więcej]

Znajd? i zapisz nazwy zwierz?t. ... [więcej]

Rozwi?? zaszyfrowan? krzy?wk? a dowiesz si? jak nazywali si? wynalazcy, przedmiotw, urz?dze? itp., ktre spotykamy w naszym ?yciu codziennym. Poszukaj w Internecie co wynale?li ci wynalazcy. ... [więcej]

Rozwi?? zaszyfrowan? krzy?wk? a dowiesz si? jak nazywali si? wynalazcy, przedmiotw, urz?dze? itp., ktre spotykamy w naszym ?yciu codziennym. Poszukaj w Internecie co wynale?li ci wynalazcy. Na jaka literk? zaczynaj? si? wszystkie nazwis... [więcej]

Rozszyfruj i po??cz w pary: pojazdy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. ... [więcej]

Znajd? wyrazy zwi?zane z wod? i zapisz je poni?ej krzy?wki. ... [więcej]

Po??cz w pary: pojazdy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. ... [więcej]

Nast?pnie przeczytaj has?o z pozosta?ych literek. ... [więcej]

Znajd? ukryte nazwy: warzyw i owocw Tu wpisz nazwy:...................................................................................................................................................................................................... [więcej]

Znajd? i zapisz s?owa zwi?zane z lekami, medycyn?, apteczk?. ... [więcej]

Tematyka dotyczy: lekw, medycyny, apteki. ... [więcej]

Zasady organizowania gry sportowej:1. Ka?da szko?a wy?ania dru?yn?:a) SP klasy IV- VI (3 dziewcz?ta, 3 ch?opcw)b) gimnazjum klasy I- III (3 dziewcz?ta, 3 ch?opcw)2. Konkurencje:a. ze skakank?- Przeskoki przez skakank? (2 skakanki zwi?zane)... [więcej]

... [więcej]

... [więcej]

1. Znajd? i wyja?nij s?owa, ktre powstan? po skre?leniu nazw drzew w poni?szych zapisach. Napisz kilka przyk?adw nazw do rozpoznanych wyrazw.a) osikarysosnabytopola __ __ __ __ ............................................................... [więcej]

1. Znajd? i wyja?nij s?owa, ktre powstan? po skre?leniu nazw ro?lin w poni?szych zapisach. Napisz kilka przyk?adw nazw do rozpoznanych wyrazw.a) makzwies?onecznikrz?ta __ __ __ __ __ __ __ __ __................................................ [więcej]

... [więcej]

Jakie s?owa ryb ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

?WICZENIE 1 Narysuj schemat elektryczny latarki. ... [więcej]

Znajd? i wykre?l z diagramu wszystkie litery: G, L, S, M.Pozosta?e literki czytane poziomymi rz?dami utworz? rozwi?zanie.Zapisz pod diagramem to zdanie.Czasownik podkre?l lini? prost? a rzeczownik falist?. ... [więcej]

... [więcej]

Jakie nazwy zwi?zane z przyrod? ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. Napisz kilka zda? o tej recyklingu .............................................................. [więcej]

... [więcej]

Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

... [więcej]

Jakie s?owa ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pozimo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Wpisz do pustych kratek krzy?wki literki po rozszyfrowaniu. ... [więcej]

1. Wpisz do pustych kratek krzy?wki literki po rozszyfrowaniu.2. Napisz z jakich materia?w wykonane s? te przedmioty. ................................................................................................................................ [więcej]

Rozszyfruj nazwy urz?dze? znajduj?cych si? w domu i przeczytaj has?o zapisane w pionie.    ... [więcej]

Jakie s?owa ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Przeczytaj pytania i wpisz odpowiedzi w puste kratki krzy?wk  1. Oddychamy nim. Jest ?wie?e. 2. Ro?nie na ??ce, jest zielona. 3. ?yj? na ??ce w lesie i w gospodarstwie domowym. S? naszymi domowymi przyjaci?mi. 4. Pachn?ce na ??c... [więcej]

Rozwi?? zaszyfrowan? krzy?wk? z zakresu lasu i ?owiectwa. S?owa, ktrych nie znasz poszukaj w encyklopedii lub Internecie. ... [więcej]

Odpowiedz na pytania: Tr?b? ze sob? nosi, a nie jest tr?baczem. . Przebieg?y i chytry jak . . ... [więcej]

Po??cz w pary nazwy zwi?zane z ?owiectwem. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... [więcej]

Po??cz zdania z nazw? zwierz?tka a dowiesz si? wi?cej o ich ?yciu i wygl?dzie. ... [więcej]

Znajd? ukryte nazwy: warzyw i owocw ... [więcej]

Po??cz w pary nazwy zwi?zane z ?owiectwem. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... [więcej]

Jakie s?owa zwi?zane z przyrod? ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Po??cz w pary nazwy zwi?zane z ?owiectwem. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... [więcej]

1. Rozszyfruj i po??cz w pary sprz?t elektryczno- elektroniczny lub jego elementy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. - - - - - - - - - - - - ... [więcej]

Po??cz w pary: skojarzenia zwi?zane z medycyn? i zdrowiem, tak jak podano w przyk?adzie. ... [więcej]

Dla poszczeglnych klas zaplanowano do wykonania zadania przed Dniem Ziemi. 1 Wykonanie plakatu pi?knego i zniszczonego, zanieczyszczonego lasu oraz podanie przyczyn takiego stanu. Podzia?a kartki Bristolu na dwie cz??ci. 2 Wykonanie a... [więcej]

Pod choink? chochlik zamieni? prezenty. Rozpakuj je i wpisz brakuj?ce wyrazy w luki. Nie ........................................ trawnikw. .......................................... ro?liny. ............................. zwierz?ta zim?.... [więcej]

Jakie s?owa ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Wybierz brakuj?ce s?owa z tabelki i w miejsce kropek wpisz numer rozpoznaj?c tytu? ksi??ki lub bajki. Roga? z ... O psie, ktry ... Kozio?ek .. Bolek i By?o sobie Ania z Z... [więcej]

1. Rozwi?? dzia?ania matematyczne a nast?pnie uporz?dkuj wyrazy (has?o ekologiczne) zgodnie z wynikami uzyskanymi w obliczeniach- od najmniejszej liczby do najwi?kszej. ... [więcej]

1. Rozwi?? dzia?ania matematyczne a nast?pnie uporz?dkuj wyrazy (has?o ekologiczne) zgodnie z wynikami uzyskanymi w obliczeniach- od najmniejszej liczby do najwi?kszej. ... [więcej]

Uczniowie wychodz? na wycieczk? , na pole aby pozna? r?ne gatunki ro?lin rosn?cych na polach, w przydro?nych rowach, Poznaj? nazwy tych ro?lin, sposoby, ktrymi ro?liny si? broni? przed zniszczeniem. Uczniowie zwracaj? uwag? na kolorystyk? tyc... [więcej]

Wytnij napisy i wklej w odpowiednie miejsce. ... [więcej]

Po??cz w pary, kolorowymi kredkami zagadk? z jej rozwi?zanie. ... [więcej]

1. W brakuj?ce miejsca wstaw znaki >, < lub =. Policz pojazdy i wpisz w luki brakuj?ce s?owa: wi?cej, mniej lub tyle samo. ... [więcej]

Prawdziw? odpowied? zamaluj na zielono, fa?szyw? na czerwono. Policz ile masz czerwonych k? a ile zielonych. ... [więcej]

Poni?ej zosta? zamieszczony alfabet. Policz literki w alfabecie i ponumeruj je. Wiedz?c jakiej liczbie przypisana jest litera wpisz w ponumerowane kratki rebusu literki z alfabetu, a otrzymasz has?o. W razie trudno?ci popro? o pomoc kogo? do... [więcej]

Wybierz z tabeli znak i wpisz literk? w odpowiedniej kratce z pust? krzy?wk?. Przeczytaj has?o g?wne. Wymy?l opowiadanie wykorzystuj?c odgadni?te s?owa. ... [więcej]

Wybierz z tabeli znak i wpisz literk? w odpowiedniej kratce z pust? krzy?wk?. Przeczytaj has?o g?wne. Wymy?l opowiadanie zwi?zane z morzem wykorzystuj?c odgadni?te s?owa. ... [więcej]

1. Jakie nazwy ?rodkw transportu skojarzysz z sylabami zawartymi w balonie. Wpisz je w puste miejsca. ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I kszta?cenia zintegrowanegoCelem zaj?? jest zapoznanie dzieci z melodi? i s?owami piosenki : "Na marchewki urodziny" oraz wdra?anie do zjadania warzyw - ?rod?a witamin.Nauczyciel w??cza p?yt? z piosenk?, dzieci s?u... [więcej]

1. W miejsce tego znaku ( ___) wpisz cyfr? pasuj?c? do nazwy pojazdu z tabeli poni?ej tekstu. Moja mama jest lekarzem. Je?dzi do pracy trzy przystanki t ( ____ ) a dalej idzie na przystanek v( ____ ). Po pracy nie jedzie t? sam? tras?, poni... [więcej]

Wpisz poziomo nazwy urz?dze? znajduj?cych si? w domu i przeczytaj has?o zapisane w pionie. ... [więcej]

zaj?cia dla klasy IVG?wnym celem lekcji jest poznanie przez uczniw cech poszczeglnych pr roku, poznanie dok?adnych dat rozpocz?cia poszczeglnych pr roku, wyja?nienie przyczyn odlotw ptakw i zapadania w sen zimo... [więcej]

W jakiej kolejno?ci wagoniki zostan? zaczepione do lokomotywy? Wykonaj dzia?ania zapisane w ko?ach i napisz rozwi?zanie obok lokomotywy. ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III i IV maj? na c elu poznanie przez uczniw przyrz?dw do obserwacji przyrody, poznanie cech jakie powinien posiada? cz?owiek aby by? dobrym obserwatorem przyrody, wyja?nieni poj?cia obserwacja.Pomoce : lornetka, mikroskop, ... [więcej]

... [więcej]

... [więcej]

Zaszyfrowane zagadki o zwierz?tach. Rozwi?? krzy?wk? z zagadkami wpisuj?c w odpowiedni? kratk? literk?, ktra jest zaszyfrowana. Podpowied? do szyfru znajdziesz tabelce 1. Pytania do krzy?wki znajdziesz poni?ej. Utrudnieniem jest to, ?e ... [więcej]

1. Wpisz jak najwi?cej przymiotnikw np. ... [więcej]

Na podstawie szyfru rozwi?? krzy?wk?. Gdzie mo?esz spotka? zwierz?ta wyst?puj?ce w krzy?wce. ... [więcej]

Dzieci poznaj? ?ycie mrwek od momentu wyl?gni?cia si? poprzez wszystkie czynno?ci, ktre musz? wykonywa? w swoim ?yciu. Dowiaduj? si? wielu ciekawostek z ?ycia mrwek, poznaj? ich gatunki. Nauczyciel organizuje wypraw? do lasu i obserwowan... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? Has?o programowe : Niektre w?a?ciwo?ci fizyczne gazw. Znaczenie tlenu w procesie spalania i oddychania. Temat lekcji : W?a?ciwo?ci powietrza i tlenu jako jego sk?adnika. Metody pracy : Pogadanka ,do?wiadczenia, obserw... [więcej]

RODZAJE WYBRZE?Y WYBRZE?E ,pas po obu stronach linii brzegowej do takiej odleg?o?ci ,do jakiej zachodz? procesy brzegowe ,tj. bezpo?rednie lub po?rednie dzia?anie fal morskich , przyboju ... [więcej]

23 kwietnia 2004 roku przeprowadzi?am zaj?cia na temat Nie przyja?ni? si? z paso?ytami i Choroby zaka?ne r?yczka z udzia?em p. Barbary Bulskiej. Cele: Ucze?: - zna choroby paso?ytnicze; - wie co wywo?uje choroby paso?y... [więcej]

Konspekt T: Uwaga : niebezpiecze?stwo. Cel lekcji: zapoznanie uczniw z szkodliwym wp?ywem papierosw, narkotykw i alkoholu na organizm cz?owieka; kszta?towanie w?a?ciwych postaw w sytuacji zagro?enia na?ogiem; u?wiadami... [więcej]

Uczniowie klasy I i II wykonuj? wiele prostych i z?o?onych do?wiadcze? zwi?zanych z powietrzem, aby dowiedzie? si? komu i do czego potrzebne jest powietrze oraz sk?d ono si? bierze.pomoce : balony, ?wieca, woreczki foliowe, p?tno, pirka itp. ... [więcej]

Zajecia dla klasy II kszta?cenia zintegrowanegoCele :-dostrzeganie pi?kna otaczaj?cej nas przyrody - poznanie cz??ci sk?adowych ro?linyUczniowie wychodz? na krtki spacer do pobliskiego ogrodu, gdzie kwitnie mnstwo jesiennych kwiatw, a naj... [więcej]

Imi? i nazwisko: ..................................Klasa: ..................................................Ilo?? punktw: ...................................."Poniewa? Ziemia opiekuje si? nami,zaopiekujmy si? Ziemi?.Odwzajemniajmy mi?o??, jak? n... [więcej]

Wycieczka- uczniowie szko?y podstawowej.Uczniowie wyje?d?aj? na jednodniow? wycieczk? edukacyjn? do ogrodu botanicznego w Powsinie. Tam zwiedzaj? ca?y ogrd, poznaj? wiele przer?nych gatunkw ro?lin, wiele z tych ro?lin s? uczniom nieznane, wid... [więcej]

Lekcja w terenie dla klas kszta?cenia zintegrowanego, ktrej celem jest poznanie przez uczniw dwch gatunkw ptakw : szczyg?a i grubodzioba - ktre bardzo cz?sto mo?na obserwowa? na szkolnym podwrku.Pomoce : lornetki Nauczyciel opowiada ... [więcej]

Temat: Czy kto? widzia? powietrze ?Cele operacyjne:Dziecko: Potrafi uwa?nie obserwowa?, Przeprowadza proste do?wiadczenia, Umie formu?owa? spostrze?enia po przeprowadzonych do?wiadczeniach, Poszerza swoje wiadomo?ciMetody:S?owno Cz... [więcej]

Celem zaj?? jest zapoznanie uczniw z gatunkiem zwierz?t wpisanych do czerwonej ksi?gi , na razie nie zagro?onych wymarciem jakim jest mor?win. Uczniowie siadaj? do komputerw i w internecie wyszukuj? ilustracje mor?wina oraz wszystkie wiado... [więcej]

Celem zaj?? jest zapoznanie uczniw z gatunkami zwierz?t wpisanymi do czerwonej ksi?gi , na razie nie zagro?onych wymarciem.Uczniowie zapoznaj? si? z wygl?dem Traszki karpackiej - wpisanej do czerwonej ksi?gi . Okre?laj? jej wielko?, ubarwien... [więcej]

Zaj?cia ?wietlicowe dla klas m?odszych.Uczniowie rozwi?zuj? krzy?wki o tematyce ekologiczno - przyrodniczej . Aby rozwi?za? krzy?wk? i odgadn?? has?o zwi?zane z ochron? przyrody, uczniowie musz? wype?ni? wszystkie puste kratki krzy?wki. D... [więcej]

zaj?cia dla klasy I kszt. zintegrowanegoCele :- zapoznanie zr?nymi wp?ywami promieni s?onecznych na ?rodowisko przyrodnicze,-kszta?towanie umiej?tno?ci dostrzegania skutkw negatywnych i pozytywnych dzia?ania s?o?ca oraz umiej?tne i w?a?ciwe... [więcej]

Wpisz skojarzenia wed?ug wzoru, ktre maj? pozytywny wp?yw na ?rodowisko ... [więcej]

Jakie nazwy ukry?y si? w kratkach? Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Jakie nazwy zwi?zane z przyrod? ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierz?ta ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Jakie nazwy zwi?zane z przyrod? ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. Napisz kilka zda? o tej planecie ... [więcej]

Jakie nazwy zwi?zane z przyrod? ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierz?ta ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie drzewa ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie s?owa zwi?zane z ekologi? i przyrod? ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierz?ta ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierz?ta ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierz?ta ukry?y si? w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyja?nij has?o g?wne wyszczeglnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IVCele : zapoznanie uczniw z mo?liwo?ciami wykorzystania wiatru przez cz?owieka, poznanie odnawialnych ?rde? energii, poznanie mocnych i s?abych stron elektrowni wiatrowych .Pomoce : zdj?cia, rysunki, piasekUczniowie sia... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III, IV Cele: zapoznanie uczniw ze zjawiskiem burzy, wyja?nienie przyczyn powstawania tego zjawiska, zasady ktrych nale?y przestrzega? podczas burzy.Uczniowie na otrzymanych kartkach opisuj? swoje odczucia, jakie wzbudz... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II kszta?cenia zintegrowanegoZaj?cia w terenieG?wnym celem zaj?? terenowych jest mo?liwo?c bezpo?redniego kontaktu i poznanie przez dzieci zwierz?t domowych, o ktrych uczy?y si? i poznawa?y z ksi??ki. Uczniowie wraz z nauc... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I,II,III kszta?cenia zintegrowanego Zaj?cia maj? na celu przybli?enie i wyja?nienie powstawanie niektrych zjawisk atmosferycznych , ktrych przyk?adem jest t?cza.Pomoce: plakat z t?cz?, tre?? wiersza, kartki dla ucznia Uczn... [więcej]

1. Rozszyfruj i znajd? ?rodki transportu korzystaj?c z tabeli kodowania. ... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk?. Ka?da literka ma swj odpowiednik, ktry znajdziesz w tabeli poni?ej. ... [więcej]

Pomaluj co drugiego grzybka na dowolny kolor i przeczytaj has?o g?wne. ... [więcej]

Pomaluj co trzeciego grzybka na dowolny kolor i przeczytaj has?o g?wne. ... [więcej]

1.Znajd? ukryte nazwy zwierz?t w zaszyfrowanych zagadkach. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poni?ej. ... [więcej]

Wykonaj dzia?ania a nast?pnie odczytaj rozwi?zanie rozpoczynaj?c od najmniejszego do najwi?kszego wyniku. ... [więcej]

Wykonaj dzia?ania a nast?pnie odczytaj rozwi?zanie rozpoczynaj?c od najmniejszego do najwi?kszego wyniku. ... [więcej]

Wykonaj dzia?ania a nast?pnie odczytaj rozwi?zanie rozpoczynaj?c od najmniejszego do najwi?kszego wyniku.... [więcej]

Znajd? ukryte nazwy kwiatw. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poni?ej.   ... [więcej]

Znajd? ukryte nazwy kwiatw. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poni?ej. Po??cz w pary szyfr i wpisan? kwiatw. ... [więcej]

Znajd? ukryte nazwy kwiatw. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poni?ej. Po??cz w pary szyfr i nazw? kwiatw. ... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk? z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk? z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk? z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

SCENARIUSZ TELETURNIEJUDzie? Ziemi 22.04.2010 dzieci w wieku 4-6 lat Temat: Ziemia zielona planeta.Cele:u?wiadomienie dzieciom teorii, ?e Ziemia kr??y wok? S?o?ca,rozumienie zjawiska, ?e dzie? nast?puje po nocy,wzbogacenie s?ownictwa... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanegoLekcja w terenie Cele :- cechy charakterystyczne zimy- zach?canie do zabaw na ?niegu Nauczyciel wychodzi z uczniami na spacer po za?nie?onej drodze, zabieraj? ze sob? jedne sanki na par? dzieci. D... [więcej]

Scenariusz zaj?? o tematyce ekologicznej dla dzieci 5-letnich Temat: KTO WIDZIA? POWIETRZE?CELE:u?wiadomienie faktu istnienia wok? nas powietrza jako sk?adnik ?ycia dla ?wiata ludzi, ro?lin i zwierz?trozwijanie zainteresowa? przyrodniczych... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? Z ZAKRESU EKOLOGII DLA DZIECI 5-LETNICHTemat: NIE ZRYWAMY RO?LIN CHRONIONYCHCele:wyrabianie w?a?ciwo?ci na warto?ci estetyczne w przyrodzieprzestrzeganie zasad dotycz?cych niezrywania ro?lin, b?d?cych pod ochron?rozwijanie twrczy... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? Z ZAKRESU EKOLOGII DLA DZIECI 5-LETNICHTemat: WIOSNA W PARKUCele:rozwijanie umiej?tno?ci dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych nast?pstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynw cz?owiekau... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? Z ZAKRESU EKOLOGII DLA DZIECI 5-LETNICHTemat: DLACZEGO NALE?Y CHRONI? PRZYROD?Cele:zapoznanie dzieci z niebezpiecze?stwami jakie zagra?aj? ?rodowisku ze strony cz?owiekadostrzeganie problemw z zakresu ochrony ?rodowiskawdra?... [więcej]

Scenariusz zaj?? z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnichTemat: ZMIENIAMY ?RODOWISKO W JAKIM ?YJEMY" CELE:Rozumienie znaczenia poj??: ekologia, my?lenie ekologiczne, dzia?anie ekologiczneDoskonalenie sprawno?ci umys?owych i ruchowych... [więcej]

Scenariusz zaj?? z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnichZ ekologi? za pan brat"CELE: u?wiadomienie dzieciom roli cz?owieka w procesie przekszta?cania ?rodowiska przyrodniczego; kszta?towanie wi?zi emocjonalnych z przyrod? - rozwijanie w... [więcej]

Zaj?cia dla klasy IICele :- zapoznanie dzieci z legend? O Orle Bia?ym- zapoznanie z wygl?dem or?a bielika pomoce : tre?? legendy, god?o polski, ilustracja bielikaNauczyciel czyta uczniom tre?? legendy o za?o?eniu pa?stwa polskiego przez Lecha... [więcej]

Scenariusz zaj?? z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnichTemat: Lekarze ziemi"- rozmowa kierowana z zakresu ochrony ?rodowiska przyrodniczego.Cele:ukazanie niebezpiecze?stw zagra?aj?cych ?rodowisku przyrodniczemu z wyniku niew?a?ciwej go... [więcej]

Cel zaj?? prezentacja problemu ?mieci oraz nadmiernej produkcji odpadw, Cele operacyjne: ؠ ucze? rozumie osobist? odpowiedzialno?? za stan ?... [więcej]

1. Wykonaj zadania opisane w nag?wku tabeli. Wyniki zapisz w odpowiednim miejscu w tabeli, a nast?pnie wpisz rozwi?zanie- zdanie. ... [więcej]

Zadanie 1. Rozszyfruj nazwy instrumentw muzycznych zawartych w krzy?wce na podstawie poni?eszego kodu. ... [więcej]

1. Po??cz w pary sprz?t elektryczno- elektroniczny lub jego elementy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. ... [więcej]

Cd. Lekcji Czym jest biomasa? 1. Uczniowie uk?adaj? i przyczepiaj? za pomoc? magnesw na tablicy szkolnej kostki domina wytworzone podczas poprzedniej lekcji (zespo?y pracuj? z prac? przygotowana przez inn? grup?). Uczniowie prezentuj?cy da... [więcej]

? Nauczyciel proponuje zadanie z wykorzystaniem komputera. Zadaniem uczniw b?dzie przyporz?dkowanie nazw zwi?zanych z ekologi? do regu?ek. Nauczyciel obja?nia sposb wykonania zadania przy stanowiskach komputerowych. Uczniowie pracuj? w ze... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk? na podstawie ilustracji zawartych w tabeli. ... [więcej]

1.Wykre?l co jedn? liter? i odczytaj has?o. ... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? Has?o programowe : Podstawowe wiadomo?ci na temat elektryczno?ci i magnetyzmu. Temat lekcji : Dlaczego p?ynie pr?d elektryczny? Metody pracy : Pogadanka , pokaz, obserwacja bezpo?rednia, . Typ lekcji : Wprowadzaj?ca. For... [więcej]

Lekcja w terenie dla klasyI i II kszta?cenia zintegrowanegocele :- cechy charakterystyczne lata ,- kszta?towanie postaw ochroniarskich w stosunku do ?rodowiska przyrodniczego-bezpiecze?stwo dzieci podczas letnich zabawDzieci wychodz? w ter... [więcej]

Zaj?cia terenowe dla klasy I-II kszta?cenia zintegrowanego.Cele:- kszta?cenie umiej?tno?ci wyszukiwania cech charakterystycznych dla nowej pory roku,-wdra?anie do poszanowania odradzaj?cej si? przyrody Uczniowie wychodz? w teren w celu szu... [więcej]

Zaj?cia przyrodnicze dla klasy I-II kszta?cenia zintegrowanegoZaj?cia w terenie Cele :- kszta?towanie umiej?tno?ci dostrzegania zmian w przyrodzie wynikaj?cych ze zmieniaj?cych si? pr roku,- ukazanie pi?kna jesiennego krajobrazu,- kszta?towa... [więcej]

Karta pracy Wyrazy z lukami- kwiaty 1. Wpisz w luki brakuj?ce literki. Przeczytaj i zapisz poni?ej wyrazy, ktre powsta?y po po??czeniu kolejnych liter. a) storczy__, pi__onia, tul__pan, n__sturcja, chryzan__emy, astr__, nar__yzy, dal__e... [więcej]

Wpisz odpowiednie nazwy do krzy?wki.  ... [więcej]

1. Po??cz w pary u?ywaj?c kolorowych kredek ... [więcej]

1. Znajd? i wyja?nij s?owa, ktre powstan? po skre?leniu nazw zwierz?t w poni?szych zapisach: ... [więcej]

Rozwi?? krzy?wk? na podstawie rysunkw.  ... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk? z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

1. Po??cz w pary: nazw? zwierz?tka z ilustracj? tak jak podano w przyk?adzie. ... [więcej]

Cele edukacyjne i osi?gni?cia ucznia podczas realizacji ?cie?ki edukacyjnej ekologicznej - na lekcji chemiiTemat: Zagro?enia dla ?rodowiska wynikaj?ce z produkcji i transportu energii Cele edukacyjne:U?wiadomienie zagro?e? ?rodowiska przyrod... [więcej]

Cele edukacyjne i osi?gni?cia ucznia podczas realizacji ?cie?ki edukacyjnej ekologicznej - na lekcji chemii Temat: Przyczyny i skutki niepo??danych zmian w biosferze, hydrosferze i litosferze Cele edukacyjne:Tworzenie warunkw do poznania ... [więcej]

Cele edukacyjne i osi?gni?cia ucznia podczas realizacji ?cie?ki edukacyjnej ekologicznej - na lekcji chemii Temat lekcji: Przyczyny i skutki niepo??danych zmian w atmosferze Cele edukacyjne:U?wiadomienie zagro?e? ?rodowiska przyrodniczegoBud... [więcej]

ZAJ?CIA OTWARTE DLA RODZICW W GRUPIE DZIECI PI?CIOLETNICH TEMAT: Dbamy o swoje ?rodowisko".CELE OGLNE:wzmacnianie wi?zi ze ?rodowiskiem przyrodniczymbudzenie wra?liwo?ci na pi?kno- dobra i brzydot?- z?a w post?powaniu cz?owiekawzbogaca... [więcej]

SCENARIUSZ DO ZAJ?CIA ZINTEGROWANEGODLA DZIECI 6-LETNICHTEMAT ZAJ?CIA: WODA ?RD?EM ?YCIA".CELE EDUKACYJNE:- dziecko rozumie, w jaki sposb kr??y woda w przyrodzie,- zna sposoby oczyszczania wody, jej wykorzystania i oszcz?dzania,- roz... [więcej]

ZAJ?CIE OTWARTE DLA RODZICWW GRUPIE 4 - LATKWTEMAT : Rozmowa o czysto?ci wody i powietrza w oparciu o historyjk? obrazkow? Historia pewnego miasta" wg K. Nowackiej.CELE :-dowiadywanie si? o niebezpiecze?stwach jakie zagra?aj? ... [więcej]

Przyroda odgrywa?a ,odgrywa i b?dzie odgrywa? znacz?c? rol? w ?yciu cz?owieka. Wiedz? ju? o tym przedszkolaki ,ucz?c si? odpowiedzialno?ci za najbli?sze ?rodowisko i przygotowuj?c si? do aktywnego i twrczego uczestniczenia w nim. Dzieci poznaj... [więcej]

zaj?cia dla klasy I kszta?cenia zintegrowanegoCelem g?wnym jest u?wiadomienie uczniom negatywnego wp?ywu r?nego rodzaju ha?asu na zdrowie cz?owieka.Pomoce : kolorowe ilustracje, radioodtwarzaczNauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje przedst... [więcej]

Zaj?cia dla klasy I-II kszta?cenia zintegrowanegoCele :-zapoznanie uczniw z rol? d?d?ownicy w ?rodowisku przyrodniczym-u?wiadamianie mozliwo?ci podnoszenia jako?ci gleby dzi?ki mikroorganizmom w niej ?yj?cym-kszta?towanie umiej?tno?ci rozpozna... [więcej]

Zaj?cia dla klas m?odszych kszta?cenia zintegrowanego.Lekcja terenowaCelem zaj?? jest :-poznanie r?nych gatunkw motyli,-uwra?liwianie dzieci na pi?kno przyrody- zapoznanie ze ?rodowiskiem ?ycia owadw oraz funkcj? jak? pe?ni? w przyrodzie D... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanegoCele :poznanie rodzajw zanieczyszcze? ?rodowiska naturalnegowyja?nienie poj?cia recyklingumiej?tno?? segregowania ?miecikonieczno?? u?wiadamiania ludziom zagro?enia ?rodowiska ze strony gospoda... [więcej]

Temat lekcji 1. Czym jest biomasa? 1. Cele lekcji wsplne dla dwch lekcji: a) Wiadomo?ci ucze? zna: P poj?cie biomasa, pelety, brykiet na podstawie materia?w pozyskanych na stronach www, P surowce, z ktrych pozyskiwana jest biomasa, ... [więcej]

Scenariusz lekcji - gimnazjum TEMAT LEKCJI: Bezpieczne, ekologiczne i racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej CELE LEKCJI: Szczeg?owe: ucze? zna: ؠ poj?cia: bezpiecznie, ekologicznie, racjonalnie, ؠ poj?cia zwi?zane z energia elektryc... [więcej]

Temat zaj??: Ha?as szkodzi zdrowiuCELE ZAJ??: Poszerzenie czynnego s?ownika dzieci, rozwijanie rozumienia znaczenia poj?cia ha?as Doskonalenie umiej?tno?ci porwnywania zjawisk d?wi?kowych (?rd?o d?wi?ku, rodzaj, nat??enie)... [więcej]

Temat zaj??: Dlaczego nale?y chroni? przyrod??Cele zaj??: Ukazanie niebezpiecze?stw jakie zagra?aj? ?rodowisku przyrodniczemu ze strony cz?owieka: wycinanie lasw, zatruwanie wody, powietrza Podkre?lenie znaczenia ochrony przyro... [więcej]

zajecia dla klasy IV-V szko?y podstawowejG?ownym celem zaj?? jest poznanie przez uczniw zwierz?t skrajne zagro?onych, ?yj?cych w Polsce oraz przyczyn zagro?enia oraz sposobw ochrony przed wymarciem.pomoce : ilustracje zwierz?t skrajnie za... [więcej]

Zaj?cia dla klas II-IV szko?y podstawowejCele :-zapoznanie ze zwierz?tami uznanymi za wymar?- szukanie przyczyn wymierania r?nych gatunkw zwierz?tpomoce: kolorowe ilustracje zwierz?t wymar?ych (tur,tarpan), karta pracyNauczyciel przedstawia u... [więcej]

zaj?cia dla klasy II i III kszta?cenia zintegrowanego.cele:- zapoznanie uczniw ze znaczeniem s?owa Ziemia - poznanie osi?gni?? polskiego astronoma Miko?aja Kopernika-poznanie kolorw u?ywanych na mapie i globusie i ich znaczenia.pomoce : g... [więcej]

zaj?cia terenowe dla kl IV z przyrodyCele- zapoznanie si? z warunkami ?ycia organizmw w lesie- poznanie elementw klimatu le?nego- okre?lanie badanego ?rodowiskaPomoce: termometr, ?opata,karta pracy.Uczniowie wychodz? do lasu :- mierz? temperatu... [więcej]

Karta pracy Jakie kwiaty s? w 1. Wpisz w p?atki kwiatkw literki przypisane w tabelce. Jesienne do kwiatka oznaczonego literk? J a wiosenne z literk? W. Po??cz cyferki od 1 do 10; po ich po??czeniu napisz co powsta?o. ... [więcej]

Karta pracy Wady i zalety tworzyw sztucznych 1. Napisz: Jakie s? zalety i wady tworzyw sztucznych? Propozycje: - s? lekkie, - mo?na je barwi? na dowolne kolory, - za?miecaj? ?rodowisko ... [więcej]

Karta pracy Sylaby o zwierz?tach U?? z sylab nazwy zwierz?t. Rozwi?zania wpisz w te miejsca   ... [więcej]

Karta pracy Sprz?t elektryczno- elektroniczny w domu, biurze, szkole i nie tylko 1. Wpisz literki w brakuj?ce miejsce, a dowiesz si? jaki sprz?t elektryczno- elektroniczny mo?esz spotka? w domu, biurze, szkole i nie tylko. Podkre?l lini? ... [więcej]

1. Napisz: Co mo?na odzyska? w Twoim gospodarstwie domowym? Poni?sze przyk?adowe propozycje wpisz do tabeli je?li odzyskuje si? je w Twoim domu: puszki po napojach, gazety, s?oiki, obierki warzyw, inne.. ... [więcej]

1. Rozwi?? zaszyfrowan? krzy?wk? na podstawie kodu zapisanego w TABELI. Pod zaszyfrowan? krzy?wk? znajduje si? pusta krzy?wka, do ktrej nale?y wpisa? rozwi?zanie. W pionie zawsze ukryte jest has?o g?wne. ... [więcej]

Po??cz w pary zwierz?ta i ich nazwy. Wytnij kostki po linii przerywanej. U?? domino. Kostka z literk? X jest pierwsz? lub ostatni? kostk? domina. Powodzenia. ... [więcej]

Scenariusz uroczysto?ci zaplanowanej w szkole z okazji DNIA ZDROWIA - 07 IV (TY)- DZIE? ZDROWIA W SZKOLE Natura da?a cz?owiekowi bezinteresownie bezcenne bogactwo -zdrowie. Jedynie, czego za??da?a w zamian od niego to ?ycie wed?ug jej praw. ... [więcej]

1. Wpisz literki przyporz?dkowane wytworom wykonanym z papieru do kontenera (pojemnika) oznaczonego: TU WRZUCA? lub TU NIE WOLNO WRZUCA?. ... [więcej]

Rozpoznaj i wpisz odpowiednie literki do tabeli rozpoznaj?c: ptaki, saki i owady spotykane w lesie. Wpisz tak?e swoje propozycje.  ... [więcej]

W jaki sposb mo?emy przyczyni? si? do ochrony lasu? Wymie? prace, ktre mo?na wykona? samodzielnie, a ktre z pomoc? le?nika? ... [więcej]

... [więcej]

Uroczysto?? szkolna z okazji Dnia Zdrowia Szlachetne zdrowie, Nikt si? nie dowie, Jako smakujesz, A? si? zepsujesz Jan Kochanowski ... [więcej]

W ramach III oglnopolskiego konkurs CZYSTY LAS w roku szkolnym 2006/07 podejmowano nast?puj?ce zadania i realizowano zagadnienia zwi?zane z edukacja le?n?. ... [więcej]

w roku szkolnym 2006/07 podejmowano nast?puj?ce zadania: W ramach III oglnopolskiego konkurs CZYSTY LAS Przeprowadzono zaj?cia w: klasie lekcyjnej, na wycieczce i in.: Lekcje techniki w klasie IV:   ... [więcej]

Scenariusz Propozycja zada? do przeprowadzenia podczas wsplnej zabawy W Pierwszym Dniu Wiosny ... [więcej]

1. Wpisz literki przyporz?dkowane wytworom wykonanym z metalu do kontenera (pojemnika) oznaczonego: TU WRZUCA? lub TU NIE WOLNO WRZUCA?. ... [więcej]

Ktre, zachowania cz?owieka mwi?, ?e jest on przyjacielem lasu lub wrogiem lasu? Przyporz?dkuj te dzia?ania do podanych nazw (wpisz literki do odpowiedniej cz??ci tabeli). Mo?esz wpisa? te? swoje propozycje. ... [więcej]

1. Wpisz cyfry przyporz?dkowane wytworom wykonanym ze szk?a do kontenera oznaczonego: WRZUCA? lub NIE WOLNO WRZUCA?. ... [więcej]

1. Wpisz w tabelce nazwy organizmw ?ywych rozpoznanych w poszczeglnych warstwach lasu. Np. mrwka, huba, leszczyna, ?wierk, zaj?c .. ... [więcej]

Zaj?cia z przyrody dla klasy IVCele zaj?? :- poznanie znaczenia s?owa fotosynteza i schematu fotosyntezy,-zapoznanie ze znaczeniem okre?le?: producent, , konsument, reducent oraz rol? jak? pe?ni? w ?rodowisku przyrodniczym,-zrozumienie zale?no... [więcej]

Zaj?cia przeznaczone dla klasy II kszta?cenia zintegrowanegoCelem zaj?? jest :-zapoznanie dzieci ze znaczeniem s?w "nocny marek"-poznanie zwierz?t aktywnych noc?i ich charakterystyki-rozwijanie sprawno?ci manualnychPomoce : ilustra... [więcej]

1. Dostajesz du?y kosz z r?norodnymi opakowaniami wykonanymi z materia?w, ktre spotykasz w ?yciu codziennym. Twoje zadanie polega na odpowiedniej segregacji ?mieci zgromadzonych w koszu. Wpisz wyrazy przedstawione poni??j w okr?gi. Mo?... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk? na podstawie opisw w formie zagadek. W krzy?wce ukryte zosta?y nazwy zwierz?t. ... [więcej]

ZADANIE 1. Rozwi?? zaszyfrowan? krzy?wk?. Wybierz odpowiedni znak z krzy?wki i znajd? jego odpowiednik z liter. ... [więcej]

1. W ramce obrazka ukryte jest has?o wa?ne dla ekologa. Znajd? je i zapisz poni?ej. Narysuj znak zakazu zwi?zany z ekologi?.. HAS?O BRZMI: ............................ ... [więcej]

1. Pomaluj co drugiego grzybka na dowolny kolor i przeczytaj has?o g?wne. ... [więcej]

1. Rozwi?? krzy?wk?. Ka?da literka ma swj odpowiednik, ktry znajdziesz w tabeli poni?ej. Podpowiedzi dla nauczyciela do KRZY?WKI: Has?o g?wne: EKOLOGIA ?mieci, kosz, szk?o, metal, wysypisko, segregacja, recykling, papier   ... [więcej]

1. Wpisz w puste miejsca literki, ktre s? przypisane cyferkom w tabeli1, a nast?pnie przeczytaj rozwi?zania. Rozwi?zania dla nauczyciela. ?mieci mniej ziemi l?ej Segreguj z nami Recykling   ... [więcej]

... [więcej]

20 pa?dziernika 2009r. uczniowie klasy 6b z opiekunem pani? M. Turowsk?-Moskalik uczestniczyli w zaj?ciach zorganizowanych przez Nadle?nictwo w Z?otym Potoku na ?cie?ce dydaktycznej Dziadwki. Le?nik pani Aleksandra Malus omawia?a na... [więcej]

30 wrze?nia 2009 r. uczniowie klas IV Szko?y Podstawowej w Janowie uczestniczyli w zaj?ciach terenowych "Rozpoznawanie rodzimych gatunkw drzew". Lekcj? przyrody w praktyce przeprowadzi? le?nik - pracownik Zespo?u Parkw Krajobraz... [więcej]

Zaj?cia ??czone dla kl III-IVG?ownym celem zaj?? by?o uwra?liwienie dzieci na piekno le?nego krajobrazu, ochrona lasw przed niszczeniem, stworzenie 10 g?wnych przykaza? le?nych, ktrych wszyscy powinni przestrzega?.Pomoce : zdj?cia ekosyste... [więcej]

Zaj?cia z przyrody dla klasy IVCele :- poznanie znaczenia s?owa EKOSYSTEM- zapoznanie z r?norodno?ci? ekosystemw na ziemi, rodzaje ekosystemw- sposoby przep?ywu energii do ekosystemw oraz jej wykorzystanie- znaczenie najwa?niejszych ... [więcej]

Zaj?cia dla klasy III kszta?cenia zintegrowanegoCele :- zapoznanie z ttre?ci? ba?ni pt "Rybak i sosna" E. Szelburg-Zar?biny-poznanie miejsc wyst?powania poszczeglnych gatunkw drzew li?ciastych i iglastych-warunki decyduj?ce o mi... [więcej]

Zaj?cia przeznaczone dla uczniw kszta?cenia zintegrowanego.G?wny cel : ochrona p?azw, a przede wszystkim ?ab przed zag?ad?,- poznanie najpopularniejszych gatunkw p?azw ?yj?cych w Polsce ,- poznanie cyklu rozwojowego ?aby oraz warunkw potr... [więcej]

Zaj?cia przeznaczone dla klas I-III kszta?cenia zintegrowanego, maj? na celu -zapoznanie uczniw z modnym s?owem ekologia, ktrego znaczenia dzieci nie znaj?,- poznanie przez uczniw patrona ekologii, jego postaci i ?ycia,- podzia? przyrody na o?... [więcej]

Scenariusz lekcji przyrody dla kl. IV Temat: Co to jest skala? W ramach tre?ci programowych: - Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa. W ramach edukacji regionalnej: - Najbli?sze otoczenie domu rodzinnego, s?siedztwa i s... [więcej]

Przybli?ony czas trwania: 2godz Grupa wiekowa: klasa 5 Materia?y niezb?dne do realizacji: kartki papieru, mazaki i kredki , metrwka, sznurek, kompas SCENARIUSZ ZAJ?? PRZYRODNICZYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE-ZIELONY ZAKATEK Pr... [więcej]

Zaj?cia dla klasy II kszta?cenia zintegrowanegoCelem zaj?? jest zapoznanie uczniw z rodzajami krajobrazw wyst?puj?cych na terenie Polski.Na pocz?tku zaj?? uczniowie opowiadaj? o miejscach, ktre zwiedza?y podczas r?nych wyjazdw. Nast?pnie... [więcej]

II SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY DBAM O PI?KNO ZIEMI - 2009 Cel konkursu - wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i m?odzie?y poprzez: kontynuowanie idei mi?dzynarodowej kampanii "Dzie? Ziemi", kszta?towanie proekologicznych postawy d... [więcej]

Temat: Mam wp?yw na klimat Materia?y: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, 3 filmy z programu edukacyjnego dla szk? Ekologia, TESCO, REBA, Tetra Pak: - Zagro?enia Ziemi (6 min.) - Ty i ?rodowisko (5 min.)... [więcej]

CELE: inspirowanie zainteresowa? poznawczych dziecka rozwijanie my?lenia dzieci doskonalenie umiej?tno?ci formu?owania wnioskw po przeprowadzeniu do?wiadczenia wdra?anie do wsp?dzia?ania w zespoleCELE OPERACYJNE: przeprowadza proste ob... [więcej]

forma : wycieczkadla klasy I,II kszta?cenia zintegrowanegoCele : -utrwalenie i poszerzenie wiadomo?ci z przyrody podczas bezpo?redniego kontaktu dziecka z o?ywionymi sk?adnikami przyrody ,- umiej?tne obserwowanie przyrody, zjawisk przyrodnicz... [więcej]

Cele zaj?? :- zapoznanie uczniw ze sposobami oszcz?dnego i racjonalnego korzystania z zasobw wody,- kszta?towanie poczucia w?asnej odpowiedzialno?ci za ilo?? i stan czysto?ci wd oraz obowi?zek zachowania jej zasobw dla przysz?ych poko... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? DLA DZIECI 5-6 LETNICH TEMAT: Dzie? Marchewki Cele:doskonalenie umiej?tno?ci rozpoznawania i poprawnego nazywania warzyw i owocw;kszta?towanie prawid?owych nawykw ?ywieniowych;promowanie warzyw i owocw jako darw nat... [więcej]

SCENARIUSZ DLA DZIECI 5-6 LETNICH (zaj?cia przeprowadzone by?y z udzia?em rodzicw).CELE: doskonalenie umiej?tno?ci logicznego my?lenia poprzez rozwi?zywanie zagadek tematycznych;doskonalenie analizy i syntezy wyrazw;doskonalenie umiej?tno?ci ro... [więcej]

scenariusz zaj?? przyrody w kszta?ceniu zintegrowanym dla klasy III Cele :- poznawanie r?nych form ochrony przyrody - rozumienie znaczenia s?w "ochrona przyrody" i jej znaczenia dla ludzi i ?rodowiska naturalnego-r?nice mi?dzy och... [więcej]

Temat kompleksowy: Zwierze nie jest rzecz?Temat zaj??: Mj przyjaciel piesCele g?wne: Rozwijanie postaw prospo?ecznych. Kszta?towanie opieku?czej postawy wobec zwierz?t.Cele szczeg?owe:- dziecko rozumie poj?cie prawa zwierz?t.-... [więcej]

Grupa wiekowa: klasa trzecia Cel g?wny:- Rozwijanie spostrzegawczo?ci, kszta?towanie umiej?tno?ci opisywania przyrody i umiej?tno?ci praktycznego pos?ugiwania si? atlasami zwierz?t.Cele oglne: Uwra?liwianie na pi?kno prz... [więcej]

Autor: Joanna BuniowskaGrupa wiekowa: klasa trzecia Cel g?wny:- Rozwijanie spostrzegawczo?ci, bogacenia s?ownika uczniw o nowe zwroty, kszta?towanie umiej?tno?ci opisywania przyrody i umiej?tno?ci praktycznego pos?ugiwania si? ... [więcej]

Scenariusz ZAADOPTUJ RZEK?Data: 23 marzec 2010Cel g?wny:Kszta?cenie poczucie odpowiedzialno?ci za stan czysto?ci wd i obowi?zku zachowania ich dla przysz?ych pokole?Cele operacyjne: Dziecko Rozumie potrzeb? oszcz?dz... [więcej]

Konspekt Temat: Parki narodowe pojezierzy. Lekcja 1 Cele: - Poznanie walorw krajobrazowych i kulturowych regionu. - Rozbudzanie zami?owania do przyrody. - Dostrzeganie walorw estetycznych w krajobrazie. - Zainteresowanie uczniw dobrami pr... [więcej]

Konspekt Temat: Utrwalenie wiadomo?ci z dzia?u Woda. Lekcja 1 / 2 Cele: Wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej Dzia? woda w praktyce.Praktyczne korzystanie z r?nych ?rde? informacji.Rozbudzanie ?wiadomo?ci ekologicznej. Kszta?towanie pr... [więcej]

Scenariusz zabaw badawczychz zakresu wiedzy przyrodniczo - ekologicznejWODA ?RD?EM ?YCIAData: 22 marzec 2010Cel g?wny:Kszta?cenie poczucie odpowiedzialno?ci za stan czysto?ci wd i obowi?zku zachowania ich dla przysz?ych pokole?Cele operac... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJ?? DLA DZIECI 5-6 LETNICH"ZIELONY DZIE?"CELE:- przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego ?rodowisku;- utrwalanie umiej?tno?ci rozpoznawania i poprawnego nazywania kolorw; - utrwalanie umiej?tno?ci logicznego r... [więcej]

SCENARIUSZ AKCJI EDUKACYJNEJ TEMAT: Czy ?mieci to problem? Recykling, to si? nam op?aca! CELE LEKCJI: W wyniku udzia?u w zaj?ciach uczniowie: · rozumiej? poj?cia: wysypisko i odpady, surowce wtórne, recykling, · umiej? okre?... [więcej]

„Przyroda bez nas mo?e istnie?, ale my bez przyrody nie” jest my?l? przewodni? dzia?a? w zakresie edukacji ekologicznej w naszej szkole. Bior?c pod uwag? tre?ci ?cie?ki ekologicznej jak równie? fakt, i? najwa?niejszy w nauc... [więcej]

„Woda jest podstaw? wszelkiej rzeczy; z wody jest wszystko i wszystko do wody wróci” Tales z Miletu Odkr?camy kran i oczekujemy, ?e pop?ynie z niego zawsze du?o dobrej wody. Czerpi?c t? wod? nie zastanawiamy si? ani na... [więcej]

Zestaw pyta? testowych przeznaczonych dla uczniw szk? podstawowych sprawdzaj?cy wiedz? ekologiczn? Klasa IV. 1.Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest: a)kozica b)batalion c)?ubr 2.Co to jest atmosfera ? a)strefa zamieszka?a przez organizmy... [więcej]

JURATEST-ZADANIA DO KONKURSU Jurajski Bieg po wiedz? 1.Wy?yna Cz?stochowska zajmuje powierzchni? 1299 km2. Ile to m2: a) 1299000 b) 1299000000 c) 1,299 d) 12990000 2. Czarny szlak na Jurze to szlak: a) najtrudniejszy b) ??cznikowy c) Orli... [więcej]

Obserwacja ro?linno?ci i rze?by terenu w najbli?szej okolicy Has?o programowe: Krajobraz najbli?szej okolicy Temat lekcji: Obserwacja ro?linno?ci i rze?by terenu w najbli?szej okolicy Cel zaj??: wiadomo?ci – ucze?: - rozpoznaje ro?linno... [więcej]

Copyright © 2009 PTH Technika