Scenariusz: Woda ?rd?em ?ycia

Autor: Marzanna Joniec

Scenariusz zabaw badawczychz zakresu wiedzy przyrodniczo - ekologicznejWODA ?RD?EM ?YCIAData: 22 marzec 2010Cel g?wny:Kszta?cenie poczucie odpowiedzialno?ci za stan czysto?ci wd i obowi?zku zachowania ich dla przysz?ych pokole?Cele operacyjne: Dziecko Zna r?ne stany wody, proces zmiany p?ynu w cia?o sta?e, gaz (topnienie lodu, skraplanie pary wodnej) Zna i wymieni wodne zawody Wie jak zachowuj? si? r?ne materia?y w wodzie, co p?ynie, a co tonie Wie co to jest oczyszczalnia ?ciekw i jak? pe?ni rol? Wie jak mo?na zrobi? filtr wodny i do czego on s?u?y Podejmuje rywalizacj?: cieszy si? ze zwyci?stwa, potrafi pogodzi? si? z pora?k?Odbiorca:Dzieci przedszkolne grup; III, IV, V, VI- 4- 6 latkiMetody pracys?owne, ogl?dowe, ?wiczenia praktyczneFormy: Zbiorowa, indywidualna, grupowaPomoce: Garnek z gor?c? wod?, spodek, kostki lodu Dekoracja tematyczna , szablony ryb, zaglwki Ilustracje przedstawiaj?ce ludzi zawodw wodnych: stra?ak, rybak, ratownik, ogrodnik S?oik, sl, cukier, piasek Butelka plastikowa, Flanela, gaza, w?giel drzewny, ?wirek, piasek Papierowe ?dki, zestawy w?dkarskie Plakaty, ilustracje Przebieg1. POWITANIE Mamo tato wol? wod? dzieci poruszaj? si? rytmicznie, na?laduj? ruchy nauczycielki;2. ZABAWA BADAWCZA W?drwka kropel wody- czyli sk?d si? bierze deszcz? Woda paruje pod wp?ywem ciep?a. Para unosz?c si? do gry tworzy chmury (N. przykrywa szklank? spodkiem, pod ktrym wida? k??bi?c? si? par?)

W grze jest ch?odno ( k?adzie na spodku kostki lodu)

Z pary tworz? si? krople, ktre w postaci deszczu spadaj? na ziemi?.

3. WODNE ZAWODY Kto korzysta z wody w swojej pracy? Dz. wska?e ilustracje przedstawiaj?ce ludzi, ktrzy w swojej pracy wykorzystuj? wod?: Marynarz, rybak, ogrodnik, stra?ak, hydraulik 6. ZABAWA BADAWCZA Zachowanie niektrych surowcw w wodzieN. wrzuca do s?oika: sl, cukier, piasek; dzieci okre?laj? co p?ywa, a co tonie
  1. ROZMOWA Czy woda jest czysta?- wysuniecie wnioskw: pijemy tylko wod? przegotowana lub mineraln?.
  1. ZABAWA BADAWCZA- BUDUJEMY FILTR WODNY przeci?ta butelka plastikowa - zwrcona szyjk? w d? -wype?niona:
Flanel?, gaz? w?glem drzewnym, ?wirkiem, piaskiem
  • Filtruj? brudn? wod? do s?oika

9. WY?CIGI PAPIEROWYCH ?DEK Foliowa tafla wody zawodnicy
z poszczeglnych grup na sygna? nauczycielki, popychaj? ?odzie si?? wydmuchiwanego z p?uc powietrza.

  1. ZAWODY W?DKARSKIE - 4 zestawy w?dkarskie- wybrani zawodnicy
    z poszczeglnych grup wy?awiaj? na czas, z wiaderka magnetyczne rybki
11. PODSUMOWANIE. Omwienie zadania do wykonania w poszczeglnych grupach. Po?egnanie piosenk? Mamo tato wole wod?

ZADANIE DO WYKONANIA
EKSPERYMENT TRANSPORT WODYPOTRZEBNE:

bia?e kwiaty ;go?dziki lub trzykrotki

Barwniki spo?ywcze

S?oiki , woda

WYKONANIE

S?oiki nape?nij wod? Dodaj barwnik spo?ywczy W?? po jednym z kwiatkw.

CO SI? STANIE?

Li?cie i kwiaty, ktre stoj? w zafarbowanej wodzie, zafarbuj? si?

DLACZEGO?

Woda p?yn?c przez ?odyg? poma?u dociera do li?ci i kwiatw.Drog? barwnika zaznaczaj? pasma przewodz?ce w p?dzie i li?ciach.

Opracowa?a: : Marzanna Joniec

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika