Scenariusz: Dbajmy o nasze środowisko.

Głos został oddany.

Autor: PP11

 

Temat zajęć: Dbajmy o nasze środowisko

Cel ogólny:

- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska

- uczenie ochrony przyrody

Cele operacyjne:

- dziecko dostrzega różnicę między dwiema ilustracjami przedstawiającymi środowisko przyrodnicze czyste i zanieczyszczone,

- wie, jak należy dbać o środowisko przyrodnicze,

- potrafi segregować śmieci,

- rozumie potrzebę ochrony środowiska,

- potrafi podać przyczyny zanieczyszczenia środowiska,

- potrafi dokończyć hasła dotyczące ochrony przyrody.

Metody pracy: słowna, oglądowa, działanie praktyczne.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające dwa środowiska przyrodnicze, emblematy różnych kwiatów dla każdego dziecka, napisy- szkło, papier, plastik; kolorowe pojemniki na śmieci, różne odpady, klej.

Grupa: dzieci sześcioletnie

Przebieg zajęć

1. Nauczycielka prezentuje dzieciom dwie ilustracje przedstawiające krajobrazy. Pierwsza przedstawia rzekę, las, ptaki, zwierzęta, druga natomiast dymiące kominy, uschnięte drzewa i krzewy, wokoło śmieci.

2. Wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji gdzie chciałyby odpoczywać. Uzasadnienie swoich wypowiedzi.

3. Wspólne zastanawianie się, co może zrobić dziecko aby nie zanieczyszczać środowiska, w którym żyje. Dochodzenie do wniosku, że możemy segregować śmieci, aby można było je przetworzyć i ponownie wykorzystać.

4. Zabawa ruchowa: „Śmieci do segregowania".

Nauczycielka rozkłada na dywanie śmieci różnego rodzaju: papier, butelki plastikowe, puszki po napojach i inn. Na określone hasło dzieci podzielone na zespoły mają jak najszybciej pozbierać je i włożyć do odpowiednio oznaczonych pudełek. Wygrywa ten zespół, który zrobi to najsprawniej.  Zabawę powtarzamy kilka razy.

5. Przypomnienie w jakim kolorze są pojemniki na papier, plastik i szkło. Odszukanie przez dzieci odpowiednich napisów i naklejenie ich na właściwy pojemnik.

6. Wspólne ułożenie haseł „Jak dbamy o środowisko"

Nie wolno ......................... (śmiecić)

Nie wolno ......................... (deptać trawników)

Nie wolno ......................... (łamać gałęzi)

Nie wolno ......................... (krzyczeć w lesie)

7. Wspólny śpiew piosenki „Żyj z przyrodą w zgodzie". Muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika