Projekt: konspekt "Woda"
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa konspekt "Woda"
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

Konspekt

 

Temat: Utrwalenie  wiadomości z działu  „Woda”. 

Lekcja 1 / 2

 

Cele:

 • Wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej „ Dział woda” w praktyce.
 • Praktyczne korzystanie z różnych źródeł informacji.
 • Rozbudzanie świadomości ekologicznej.
 • Kształtowanie proekologicznego stylu życia.
 • Trenowanie nawyku myślenia ekologicznego w typowych sytuacjach dnia codziennego, tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.
 • Budzenie osobistego, emocjonalnego stosunku do przyrody.
 • Rozwijanie wrażliwości i szacunku dla przyrody.
 • Zwiększenie zainteresowania ekologią, a w efekcie świadome  uczestnictwo w kształtowaniu środowiska oraz chęć gospodarowania jego zasobami w sposób zrównoważony.
 • Skuteczne podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzięki różnym  środkom przekazu.

 

 

Metody:

- indywidualna :

 • analiza tekstu,
 •  wypowiedź,  
 • rozwiązywanie zadań,
 • rozwiązywanie krzyżówek,
 • praca z mapą.

- zbiorowa, grupowa :

 • praca nad tekstem,
 • dyskusja,
 • kula śniegowa,
 • metaplan)

 

Pomoce:

- podręcznik pt. „Ekologia . Atlas ilustrowany.”,wyd. Europa w formie książkowej i elektronicznej,

- komputer z projektorem,

- kartki, długopisy i zeszyty do przyrody. 

Przebieg zajęć:

 1. 1.     Wprowadzenie

-      Sprawdzenie obecności.

-      Powtórzenie wiadomości zdobytych na poprzedniej lekcji.

-      Poznanie spisu treści ( budowy) podręcznika „Ekologia. Atlas ilustrowany”.

-      Przypomnienie czynników środowiska podręcznik str.6. Zwrócenie uwagi na jeden z nich „Woda” – zapisanie go na tablicy.

 

 1. 2.     Rozwinięcie

 

2.1     Uczniowie szukają w podręczniku informacji na temat „Zasobów wody na Ziemi” podręcznik str. 40.

 

Odpowiadają na pytania.

 • Jaką  powierzchnię naszej planety zajmuje woda?
 • Czy ilość wody w przyrodzie jest zmienna?
 • Czy lodowiec to woda słona?
 • Jaka część góry lodowej pływa nad powierzchnią wody?

 

v    Każda poprawna odpowiedź oceniana plusem.

 

Wykonują zadanie z luką.

Zad.1 Wpisz w miejsce kropek właściwy proces, aby nastąpił obieg wody w przyrodzie.

 

    Opad,  wsiąkanie lub spływ , …………….., skraplanie.

 

     Parowanie, skraplanie , ……………….,wsiąkanie lub spływ.

 

v    Pierwsza poprawna prezentacja oceniana plusem.

 

2.2     Uczniowie pracują z podręcznikiem str.9.

Tworzą pojęcia do haseł – krzyżówka na tablicy , których rozwiązaniem jest hasło „woda”.

 

 

 

W

I

E

L

B

Ł

Ą

D

 

S

K

L

E

R

O

F

I

T

Y

 

 

 

H

Y

D

R

O

F

I

T

Y

F

O

T

O

S

Y

N

T

E

Z

A

 

                                   

 

v    Poprawne wyjaśnienie hasła oceniane plusem.

2.3     Projekcja str.10 z podręcznika.

 

Uczniowie wyjaśniają na podstawie ilustracji.

 • „ Czy zachodzi zależność temperatury wody w jeziorze od pór roku?”
 • „ Czy temperatura wody w jeziorze ma wpływ na organizmy żywe?”

 

v    Pierwsze poprawne wyjaśnienie oceniane plusem.

 

2.4     Praca z podręcznikiem str.31 i 8.

 

Uczniowie wykonują rysunek jeziora nanosząc pojęcia i opisując w legendzie : litoral,  pelagial, profundal, plankton, neuston, nekton, bentos.

 

2.5     Projekcja str.43 z podręcznika.

 

Analiza pojęć związanych z biegiem rzeki od źródła do ujścia na podstawie ilustracji str. 43.

 • bieg górny:

     - źródło,

     - wodospad,

     - zapora,

     - kotlina,

     - dolina przełomowa.

 • bieg środkowy:

- dopływ prawy,

- dopływ lewy,

- koryto.

 • bieg dolny:

- meander,

- starorzecze,

- ujście deltowe,

- ujście lejkowe.

 

v    Poprawne wyjaśnienie pojęć oceniane plusem.

 

Analiza wykresu słupkowego „Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód powierzchniowych.” str. 43.

 • Od którego roku zaczęła maleć liczba ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych?
 • Jaka w latach 1990-2000  zachodzi tendencja odnośnie wód zanieczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych?
 • Ile ścieków przemysłowych i komunalnych było odprowadzanych do wód powierzchniowych w roku 1998 ?

 

v    Poprawna analiza wykresu oceniana plusem.

 

2.6     Praca metodą metaplanu nad problemem „ Jak ograniczyć ścieki komunalne i przemysłowe w Polsce?”.

 

 

 
 

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

 

 

Jak jest?

 

 

2.7     Projekcja str. 42 z podręcznika.

 

Nauczyciel prezentuje mapę Polski.

Uczniowie w oparciu o prezentację i pracę z podręcznikiem odpowiadają na pytania.

 • Wymień państwa sąsiadujące  z południową granicą Polski.
 • Wymień państwa sąsiadujące  z północną granicą Polski.
 • Wymień państwa sąsiadujące  z wschodnią granicą Polski.
 • Wymień państwa sąsiadujące  z zachodnią granicą Polski.
 • Jesteś w Opolu  - na jakiej rzece?
 • Jesteś w Opolu  - udajesz się w kierunku SW. Jakie państwo odwiedzisz ?
 • Jesteś w Opolu  - udajesz się w kierunku E. Jakie państwo odwiedzisz ?
 • Jesteś we Wrocławiu  - udajesz się w kierunku W. Jakie państwo odwiedzisz ?
 • Jesteś w Opolu  - jaki jest stan czystości rzeki ,która przepływa przez Opole?
 • Jakie rzeki łączy Kanał Bydgoski?
 • i inne……

 

v    Każda poprawna odpowiedź oceniana plusem.

 

 

2.8     Praca metodą „kula śniegowa” nad zagadnieniem

„ Co jest przyczyną zanieczyszczeń wód Polsce.?”.

 

Rozdanie karteczek.

 • Uczniowie indywidualnie zapisują jedną przyczynę.
 • W parach analizują swoje zapisy i ustalają czy są istotne.
 • W czwórkach analizują swoje zapisy, ustalają czy są istotne i prezentują je w klasie. Po ocenie przez klasę, zapisują do zeszytu.  

 

v    Praca każdego ucznia oceniana plusem.

 

2.9     Uczniowie indywidualnie w oparciu o skalę liniową  mapy str.42 z podręcznika  obliczają, na jakim odcinku na granicy Polski  Nysa Łużycka jest rzeką silnie zanieczyszczoną, a na jakim średnio zanieczyszczoną.

 

v    Pierwsze poprawne obliczenia oceniane plusem.

 

 

 

2.10                  Praca w parach..

 

Na podstawie mapy str.42 z podręcznika podaj współrzędne:

Katowic, Krakowa, Białegostoku i Szczecina.

 

 

 • Pierwsze pary, które podają poprawne współrzędne, zapisują je na tablicy.

 

v    Pierwsze poprawne obliczenia oceniane plusem dla obu uczniów.

 

 1. 3.     Zakończenie

 

3.1 Podliczenie plusów i wystawienie ocen.

3.2 Praca domowa.

 • Wypisz do zeszytu informacje, jakie przedstawia mapa wraz z legendą- podręcznik str.46.

 

 • Uczniowie mogą tu dostrzec co najmniej :

 

1.Państwa sąsiadujące.

2.Morze Bałtyckie.

3.Zatoki, zalew.

4.Rzeki i ich dopływy.

5.Jeziora.

6.Miasta.

7.Zlewiska.

8.Najdłuższe rzeki Polski.

9.Największe jeziora Polski.

10.Najgłębsze jeziora Polski.

 

 

 

 

Opracowała

Mariola Turowska-Moskalik

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 26-03-2010, liczba wyświetleń: 2060

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika