Projekt: Wykład - woda.
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa Wykład - woda.
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

Woda występuje w środowisku w trzech stanach skupienia : stałym, ciekłym i  gazowym. Ma to istotne znaczenie dla rozwoju życia na Ziemi, ponieważ cecha ta umożliwia krążenie wody w przyrodzie. Woda jest elementem środowiska przyrodniczego, nieustannie krążącym pomiędzy atmosferą, wodami śródlądowymi i oceanicznymi, litosferą oraz biosferą .

Jest niezbędna do rozwoju wszelkich form życia i przerwanie jej obiegu oznacza  zagładę wszystkich organizmów ,w tym człowieka.

Dlatego, wodę trzeba dokładnie poznać, ochraniać i postępować z nią  odpowiedzialnie.

Stanowi ona nie tylko środowisko życia, ale jest również surowcem  konsumpcyjnym człowieka. Jako istotny czynnik środowiska wpływa na decyzje  związane np.: z  lokalizacją ludzkich osiedli .

Zapotrzebowanie na wodę uzależnione jest od warunków klimatycznych, rozwoju  przemysłu i rolnictwa, kultury, tradycji, itp.

Na niedobory wody na Ziemi wpływa wiele czynników, z  których działalność  człowieka wydaje się być najbardziej znacząca .

        Zasoby wodne kuli ziemskiej można uznać za stałe. Niekorzystne może być jednak ich przestrzenne rozmieszczenie i zmiany w sposobie cyrkulacji .

Z uwagi na ochronę środowiska, mówimy o narażeniu zasobów wodnych na niekorzystne zmiany ich jakości, które mogą zachodzić na różnych etapach cyklu  hydrologicznego.

Zmiany jakości wody i jej niedobory powodowane są działaniem wielu czynników. Należą do nich m.in.:

  • chemiczne  zanieczyszczenia  wód , których źródłami są odpady i ścieki :

-  miejskie i bytowo-gospodarcze : pochodzące z zakładów pralniczych,

gastronomicznych, szpitali, ustępów, domów mieszkalnych itp.;         

-  rolnicze : pochodzące z bogato nawożonych pól uprawnych,

-  radioaktywne : pochodzące z zakładów naukowych, leczniczych, reaktorów  atomowych itp.; są szczególnie groźne, ponieważ ich inaktywacja nastręcza  wiele trudności;

-  przemysłowe : pochodzące z procesów produkcyjnych i przetwórczych  prawie wszystkich dziedzin przemysłu .

-  wydobywcze : pochodzące np. z platform wiertniczych, z których nawet  jeśli nie ma awarii do morza dostają się tysiące ton ropy naftowej .

  • opady atmosferyczne, które stanowią swoisty ściek, bo oprócz zmywania chemikaliów z pól  uprawnych, spłukują także toksyny z terenów  mieszkalnych i komunikacyjnych, wysypisk, hałd przemysłowych i kopalnianych . Woda deszczowa zawiera również liczne  substancje  chemiczne  zanieczyszczające  atmosferę .

 

 

 

       Jest wiele rodzajów chemicznych zanieczyszczeń wód najważniejsze z   nich to :

-  syntetyczne środki piorące: detergenty anionowe, kationowe i niejonowe. Do grupy detergentów trudno rozkładalnych należy  tetrapropylenobenzenosulfonian, praktycznie nierozkładalny biologicznie.

Do średnio rozkładalnych należą m.in. sulfoniany alkiloarylowe.       

Łatwo rozkładalne detergenty to pierwszo- i drugorzędowe sulfoniany alkilowe, 

-  substancje rakotwórcze: to przede wszystkim policykliczne węglowodory  aromatyczne; występujące w smole, sadzy, gazach silników  spalinowych, w gazach przemysłowych, w pyle startym z opon, w dymie papierosowym, itd.; aminom aromatyczny i polichlorek winylu (PCW) ,  

-   pestycydy (biocydy) to duża grupa środków chemicznych, które służą do  zwalczania chorób roślin, usuwania i niszczenia chwastów, do przygotowania  ziarna siewnego, a także do zwalczania pasożytów ludzi, zwierząt i roślin . Do tych związków zalicza się: aldrynę, dieldrynę, endrynę, DDT , HCH , chlordan i heptachlor .

-       polichloropochodne  bifenylu jako ciecze dielektryczne do kondensatorów  i transformatorów wysokiego napięcia, jako ciecz roboczą w układach hydrauliki siłowej i w wymiennikach ciepła, jako dodatki do farb i lakierów, jako plastyfikatory do tworzyw sztucznych i jako środki do konserwacji          i impregnacji drewna .

-  metale ciężkie występujące w postaci soli, roztworów, produktów  ubocznych oraz w ściekach lub odpadach gałęzi przemysłu. Do najbardziej  niebezpiecznych dla środowiska i dla organizmów żywych zalicza się związki    rtęci, kadmu, ołowiu, cyjanki, fluorki. Niewiele mniej niebezpieczne są  związki chromu, arsenu, baru, boru, berylu, miedzi, niklu, selenu, antymonu, molibdenu, tytanu, i inne. Często małe stężenia tych pierwiastków i ich  związków mają działanie dodatnie, wyższe stężenia stanowią zagrożenie.  Najpoważniejszymi źródłami metali ciężkich są przemysł, ścieki i nawozy  sztuczne.

-   fenole, jako produkty uboczne w gazowniach, koksowniach, rafineriach, przy produkcji tworzyw sztucznych .

-   azotany i fosforany jako składniki nawozów sztucznych i detergentów.

-   radioizotopy spotykane m.in. w elektrowniach atomowych, po ich wykorzystaniu zatapia się je w tzw. mogilnikach lub betonowych skrzyniach, co stwarza możliwości przedostania się substancji radioaktywnych do cyklu  hydrologicznego .

-   zasolenie wód stanowi naturalne chemiczne zanieczyszczenie uniemożliwiające wykorzystanie ich przez człowieka .

 

 

 

       Jak wynika z przedstawionych tu informacji rodzaje chemicznych zanieczyszczeń wód często zależą od źródła ich pochodzenia. Zakłady   przemysłowe emitują niebezpieczne trucizny i odpady; gospodarstwa  domowe wytwarzają śmieci, odpady, środki piorące; rolnictwo przetwarza 

i stosuje karmę dla ryb hodowlanych, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, detergenty.

Wszystkie te dziedziny działalności ludzkiej wytwarzają odpady, które  tworzą wysypiska śmieci będące zbiorowiskiem chemicznych zanieczyszczeń. Można by rzec, iż główną przyczyną tego stanu rzeczy jest  stosowanie chemii w życiu codziennym i należy to ograniczyć, a nawet powstrzymać. Jednak, czy można tak postąpić? Przecież, podstawę postępu, który jest celem  człowieka, stanowi  chemia .

Nie tylko można, ale tak powinien postąpić człowiek, dla własnego dobra, jeśli nie chce nieodwracalnie zmienić swojej Planety.

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 22-04-2010, liczba wyświetleń: 2179

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika