Projekt: Projekt "Co wiem o pracy leśnika?
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa Projekt "Co wiem o pracy leśnika?
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

„ CO WIEM O PRACY LEŚNIKA

 

 

 

 

 

 

             Adrian Jędrzejewski

                   Jarosław Ucieklak

 

 

                   Szkoła Podstawowa im Romualda Traugutta                                                          ul. Szkolna 2

                   42-253 Janów       

 

 

                   Opiekun Mariola Turowska-Moskalik                

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis Treści:

 

 1. Zasoby leśne w Polsce jako miejsce pracy leśnika.

 

 1. Jak odnaleźć  nadleśnictwo na mapie Polski?

 

 1. Dobra zarządzane przez leśników.

 

 1. Ludzie gospodarujący cennymi dobrami przyrody - leśnicy.

 

 1. Edukacja w lesie.

 

 1. Leśniczy - nasza pasja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby leśne w Polsce jako miejsce pracy leśnika.

 

W przeszłości lasy występowały prawie na całym obszarze Polski. Było ich tak dużo, że ludzie nie doceniali dobra jakie im przynoszą. Potem obszary tych skarbów zaczęły się zmniejszać, ustępując rolnictwu, później przemysłowi. W XVIII wieku powierzchnia lasów wynosiła około 40% . Dziś przekracza ona 28%. Na szczęście my jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków i potrafimy docenić piękno przyrody i ocenić jakie skutki pociągają za sobą wylesienia lasów. Doświadczenie leśników wzbogaca naszą wiedzę o lesie. Polskie leśnictwo od dawna jest wysoko notowane na świecie. Można by było wątpić czy mielibyśmy tyle sukcesów bez pomocy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych. Polscy leśnicy udowodnili, że potrafią dostrzec piękno przyrody. Nie bez przyczyny nasz sposób gospodarowania lasami jest szczególnie wyróżniany w Europie.

Polska zajmuje powierzchnię 31,7 mln ha, na której zamieszkuje około 38,2 mln ludności. Powierzchnia leśna obejmuje około 9,0 mln ha, co daje nam około 29% całej powierzchni kraju i nadal stopniowo rośnie, co klasyfikuje nas w czołówce krajów Europejskich.

W składzie gatunkowym dominują drzewa iglaste 76,4%:  sosna 69,0%, świerk 5,4%, jodła 2,0%. Pozostałą część 23,6% zajmują gatunki liściaste, z których wiodące to: dąb, brzoza, olcha, buk i inne.

 

 

 

Lasy w Polsce ze względu na własność podzielić można na:                                              - lasy państwowe

- lasy prywatne.

Lasy publiczne stanowią 82%, z czego 98% stanowi własność Skarbu Państwa i 2% własność Gmin. Lasy prywatne zajmują 18% z czego 96% stanowią własność osób fizycznych i 4% własność wspólnot i spółdzielni.

Nadzór nad lasami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Lasy Państwowe zarządzają prawie 79% ogólnej powierzchni wszystkich lasów kraju. Z wyłączeniem parków narodowych, zasobów własności rolnej skarbu państwa oraz zasobów objętych użytkowaniem wieczystym.

 

 

Jak odnaleźć  nadleśnictwo na mapie Polski?

 

Trójstopniową strukturę organizacyjną Lasów Państwowych w Polsce tworzą:

- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

- Regionalne Dyrekcje LP – jest ich 17,

- Nadleśnictwa – jest ich 435.

 

 

 

Lasami Państwowymi kieruje dyrektor generalny Lasów Państwowych, przy pomocy dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych, ci są zwierzchnikami nadleśniczych. Nadleśniczy prowadzi gospodarkę leśną i odpowiada za stan lasu w Nadleśnictwie. Nadleśnictwa dzielą się na kilkanaście obrębów i leśnictw. Nadleśniczemu podlegają: zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, główny księgowy, sekretarz, posterunek straży leśnej, stanowisko ds. osobowych, stanowisko ds. melioracji, budownictwa i dróg. Pozostali zatrudnieni w biurze nadleśnictwa podlegają bezpośrednio zastępcy nadleśniczego, zaś podleśniczy przydzielony do pracy w leśnictwie leśniczemu.

 

 

Dobra zarządzane przez leśników.

 

Las w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka spełnia różnorakie funkcje. Możemy je pogrupować następująco:

- funkcje ekologiczne (ochronne) objawiają się one korzystnym wpływem lasów na klimat, skład atmosfery, obieg wody w przyrodzie, przeciwdziałające powodziom, lawinom, osuwiskom. Chronią glebę przed erozją i krajobraz przed stepowieniem, zwiększają różnorodność krajobrazu i poprawiają warunki produkcji rolniczej

-funkcje społeczne kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy, podnoszą obronność kraju, sprzyjają rozwojowi kultury, nauki oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa

- funkcje produkcyjne (gospodarcze) polegają na wytwarzaniu przez naturę z udziałem człowieka surowców drzewnych oraz innych produktów będących podstawą wielu działów produkcji w gospodarce, licznych zawodów, tradycji i kultur.

Mnogość funkcji, które pełnią lasy można uogólnić wprowadzając dwie grupy:

- funkcje produkcyjne, pozyskiwanie drewna, zbiór płodów runa leśnego itp.

- funkcje pozaprodukcyjne, rośliny w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a oddają życiodajny dla reszty ziemskich organizmów tlen, z tego względu wielkimi fabrykami tlenu nazywamy właśnie lasy.

 

 

 

Jedna dorosła sosna wytwarza tlen niezbędny do życia trzech osób !

To jest właśnie przykład funkcji pozaprodukcyjnej. Natomiast przykładem funkcji produkcyjnej jest drewno. Powiada się, że drewno jako surowiec niemal doskonały znalazł dziś w świecie ponad 30 tysięcy zastosowań takich jak: domy, meble, mosty, słupy, oraz tysiące innych konstrukcji.

Wielką pasją Polaków są także grzybobrania. Maślak i podgrzybek to najbardziej popularne grzyby. Co roku w Polsce zbieramy ich tysiące ton, część na eksport. Innym ulubionym  przez Polaków owocem runa leśnego są jagody, borówki itp. Niektórzy z nas nazywają las „zieloną apteką” i trudno odmówić im racji. W lesie rośnie wiele potrzebnych nam do leczenia ziół, a jeszcze nie odkryliśmy właściwości leczniczych wielu roślin. Wielu badaczy w amazońskiej dżungli poszukuje leków na wciąż nieuleczalne choroby.

 

 

 

 

Ludzie gospodarujący cennymi dobrami przyrody - leśnicy.

 

Leśnik to zawód dla ludzi z charakterem i pasją, doskonale wykształconych, znających się na swej pracy. Leśnik to pracownik z wykształceniem leśnym. Musi mieć ukończoną co najmniej średnią szkołę leśną lub studia na wydziale leśnym. Miejscem pracy leśniczego jest teren powierzonego mu leśnictwa. Codziennie przemierza wiele kilometrów po lesie. Ma nienormowany czas pracy. Gdy zachodzi potrzeba np. pożar pełni swoje obowiązki w nocy, niedziele i święta. Współpracuje z wieloma ludźmi w nadleśnictwie. Wydaje polecenia i egzekwuje ich realizację od podległych mu pracowników. Wszystkie prace i czynności, swoje i pracowników odnotowuje w specjalnej książce służbowej. Odpowiada za prace wykonane przed nadleśniczym.

Mieszka w leśniczówce, położonej w pobliżu podległych mu lasów.

W leśniczówce wyznaczone jest biuro, w którym przyjmuje interesantów. Leśniczy zarządza podległymi mu lasami, prowadzi w nich gospodarkę leśną i ochronę lasu.

Podczas pobytu w lesie grozi mu wiele niebezpieczeństw np. wejście we wnyk, strzał nieodpowiedzialnego kłusownika, ukąszenie żmii lub kleszcza.

         Leśniczy pracę w lesie planuje z wyprzedzeniem.

Jesienią planuje powierzchnie pod sadzenia wiosenne, ile i jakie gatunki wsadzi na danej powierzchni.

Późną jesienią dokonuje tzw. jesiennych poszukiwań pierwotnych szkodników sosny. Zbiera owady i na tej podstawie prognozuje wystąpienie na danej powierzchni szkodników w przyszłym roku.

Pod koniec roku leśniczy wyznacza powierzchnie planowane do wycięcia w przyszłym roku. Musi pomierzyć drzewa, aby ustalić ile drewna pozyska z danej powierzchni. Jest to tzw. szacunek brakarski. Ścięte drzewa leśniczy mierzy

i odbiera.

 

 

 

Zima jest najodpowiedniejszą porą roku na ścinkę i wywóz drewna z lasu, dlatego leśnicy prowadzą intensywny wyrąb na wyznaczonych powierzchniach. Jeśli zima jest ostra i śnieżna leśniczy dokarmia leśne zwierzęta. W lesie budowane są paśniki, w których wykłada się siano, ziarna zbóż, kukurydzę, buraki i ziemniaki. Obok paśników stawia się tzw. lizawki, w których wykłada się kostki z soli z dodatkiem mikroelementów.

Przed Świętami Bożego Narodzenia leśnicy mają problem ze złodziejami drzewek choinkowych, dlatego częściej kontrolują młodniki.

Wiosną leśniczy sprawuje nadzór nad sadzeniem lasu. Zanim pojawią się owady wykonuje pułapki i wykłada je na poszczególne owady, jeśli stwierdził ich występowanie jesienią.

Wiosną zakłada budki lęgowe. Do wiosennych prac należy też wykonanie tzw. pasów przeciwpożarowych przy głównych drogach torach kolejowych. Pasy pomagają chronić las przed pożarem. Jeśli na wiosnę przez długi czas utrzymuje się susza to leśniczy bada stan ściółki leśnej i określa stan zagrożenia pożarowego.

Latem leśniczy kontroluje powierzchnie, na których założono nowe uprawy leśne. Jeśli drzewka się nie przyjęły to należy dokonać nasadzeń. Prowadzone są na nich prace pielęgnacyjne polegające na usuwaniu chwastów, wykaszaniu traw. Prowadzone są też cięcia selekcyjne. Wycina się drzewa niepożądane gatunkowo lub szkodzące prawidłowemu wzrostowi innych. Latem wyznaczane są też drzewka w trzebieżach, czyli w drzewostanach do 25 lat. Pozyskanie drewna odbywa się przez cały rok. Przez cały rok leśniczy obserwuje stan zdrowotny drzew na podległej mu powierzchni leśnej.

         Prowadzi gospodarkę łowiecką. Leśniczy kontroluje stan zdrowotny zwierzyny i dokarmia zwierzęta. Stoi na straży ochrony przyrody. Pilnuje aby kłusownicy nie zakładali wnyk i nielegalnie nie polowali. Nie dopuszcza do łamania prawa na terenie lasu. Jeśli spotyka ludzi, którzy szkodzą lasom to udziela porad, odwodzi od czynów lub wzywa straż leśną.

Leśniczy prowadzi edukację leśną dla dorosłych, wśród dzieci i młodzieży. Edukacja ekologiczna jest jednym z działań nadleśnictw, mających pomóc młodzieży i dzieciom korzystać z zasobów przyrody, umożliwić jej jak najlepsze poznanie. Edukacja przyrodnicza uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w naturalnym środowisku.

Nadleśnictwa dostrzegają potrzebę realizacji idei edukacji leśnej poprzez różnorodne formy w celu uświadamiania młodych pokoleń i zapobiegania kataklizmom. Wspierają akcje na rzecz przyrody.

W lasach powstaje coraz więcej śmietnisk, co bardzo szkodzi nam i naszej przyrodzie. Widząc to ludzie stworzyli „Światowy Dzień Ziemi”. W tym dniu szkoły i nie tylko organizują wielkie „sprzątanie świata”: zbierają śmieci na terenie szkoły oraz w pobliskich lasach i ulicach. Celem tego święta jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Inne święta związane z lasem to: 

- Święto Lasu i Leśników

- Rodzinne Święto Niezapominajki

- Święto Drzewa to święto propagujące edukację ekologiczną, związaną z akcją sadzenia drzew. Święto Niezapominajki obchodzone jest w Polsce od 2002r.

Od tego czasu każdego 15 maja w całej Polsce organizowane są pikniki, spotkania, warsztaty ekologiczne, konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne, a także wspólne sadzenie drzew i krzewów.

 

 

 

 

Edukacja w lesie.

 

Leśnicy spotykają się z dziećmi i młodzieżą w terenie, często zapraszani są także do szkół, przeprowadzają szereg pogadanek i wykładów. Organizują rajdy, wystawy, akcje i wiele konkursów przyrodniczych z nagrodami. Nadleśnictwa dysponują obiektami powstałymi z myślą specjalnie o przeprowadzaniu tego typu zajęć. Są nimi: ścieżki edukacyjne, parki i ogrody dendrologiczne, ośrodki edukacji leśnej, izby przyrodniczo-leśne znajdujące się w leśnych kompleksach jak i w nadleśnictwach. Edukacja odbywa się zazwyczaj przy współpracy z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych.

 

 

 

W ciągu ubiegłego roku nadleśnictwa organizowały m.in.:

- ponad 13,8 tys. lekcji terenowych, w których wzięło udział 514 tys. uczniów

- około 4,9 tys. spotkań w szkołach z udziałem 217 tys. uczniów

- 5,8 tys. lekcji w izbach edukacji leśnej dla blisko 200 tys. uczniów

- 1,3 tys. konkursów z udziałem około 142 tys. uczestników

- 473 wystaw i plenerów przyrodniczych, które odwiedziło blisko 209 tys. osób.

 

Uczniowie naszej szkoły też uczestniczyli w takich spotkaniach z leśnikami Nadleśnictwa w Złotym Potoku.

Chętnie przechodziliśmy ścieżki edukacyjne jak np., „Ścieżka Edukacyjną Dziadówki”, gdzie pod okiem leśnika pana Tadeusza Wychowskiego poznaliśmy :

 • budowę  – warstwy lasu,
 • faunę i florę lasu,
 • funkcje lasu,
 • pracę leśników przy różnych stadiach wzrostu lasów,
 • sposoby zbierania nasion.

Karmiliśmy rodzinę dzików ( przy leśniczówce) żołędziami samodzielnie wcześniej zgromadzonymi.

Idąc na ścieżkę zbieraliśmy i segregowaliśmy śmieci, które zabrał pan leśniczy do specjalnych pojemników przy leśniczówce.

 

 

 

Uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez leśnika panią Irminę Barczyk w izbie przyrodniczej mieszczącej się w budynku Nadleśnictwa w Złotym Potoku . Z filmu edukacyjnego dowiedzieliśmy się na czym polega praca leśnika. Na zajęciach praktycznych stanęliśmy oko w oko z sarną , jeleniem, dzikiem, kuną, borsukiem i wieloma innymi zwierzętami oraz roślinami występującymi w naszym nadleśnictwie.

 

 

Uczestnicząc w akcjach ogólnopolskich razem z leśnikami sprzątaliśmy lasy janowskie („Sprzątanie Świata”). Sadziliśmy sosny (Święto drzewa i zadrzewień”.

 

 

Obserwowaliśmy drzewa w różnym stadium rozwoju. Dowiadywaliśmy się jakie prace musi wykonać leśnik  hodując sadzonkę, pielęgnując drzewa, utrzymując właściwy drzewostan i prowadząc wycinkę .

Obchodząc „Święto lasów i leśników” zaprosiliśmy na lekcję  przyrody leśnika pana Kamila Miśtala. Pan leśniczy przedstawił dzieciom, „ciekawostki szkolnego podwórka”. Opowiadał o różnych roślinach: krzewach i drzewach. Mówił o najstarszych drzewach w Polsce i na świecie, a także jak poznać wiek drzewa po jego ścięciu. Opowiadał o roślinach introdukowanych, o dendrologii i botanice. Widzieliśmy przykład zoochorii, czyli rozsiewania nasion przez zwierzęta. Lekcja ta była bardzo ciekawa i pouczająca. Wszystkie dzieci z wielką uwagą i skupieniem słuchały słów pana leśniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leśniczy - nasza pasja.

 

Bardzo cenimy pracę leśnika, ponieważ jest bardzo potrzebna środowisku i nam. Cenimy ją także dlatego, że leśnik jest trudnym i niebezpiecznym zawodem, a żeby nim zostać trzeba mieć duże predyspozycje i wiedzę.

Zamiłowanie do przyrody czerpiemy z pasji naszych bliskich. Podbudowują je zajęcia szkolne przeplatające się z pracą leśnika.

Bardzo podoba nam się zawód leśnika. Stale możemy o nim rozmawiać  z tatą Adriana – leśniczym Tomaszem Jędrzejewskim jego dziadkiem , ciocią  i

wujkiem, którzy również są leśnikami.

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 19-04-2010, liczba wyświetleń: 5762

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika