Projekt: Program ekologiczny
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa Program ekologiczny
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

Autorki programu

 

         Mariola  Turowska-Moskalik - nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej w Janowie .

         Jolanta Radosz - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej

w Janowie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

I . Wstęp

-         Koncepcja programu.

-         Sposób wdrażania.

II. Cele

III. Procedury osiągnięć celów ( formy i metody), postawy, osiągnięcia uczniów ( cele operacyjne).

IV. Sposoby ewaluacji osiągnięć uczniów.

Literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jesteś cząstką przyrody,

więc dbaj o siebie”

 

 

 

 

 

Wstęp

 

            Słowo ekologia wywodzi się od greckiego „oikos”, czyli dom , środowisko i „logos” oznaczającego naukę.

Ekologia jako nauka bada wzajemne stosunki między organizmami a otaczającym je środowiskiem. Wskazuje czynniki zagrażające ekosystemom           i proponuje sposoby ich eliminacji.

Umiejętność dbałości o środowisko nabywamy już od najmłodszych lat .

Dlatego jednym z zadań szkoły jest ukazanie uczniom czynników zagrażających środowisku i wykształcenie umiejętności ich eliminacji czy chociażby redukcji.

Realizacja tego zadania następuje poprzez edukację ekologiczną integrującą treści różnych przedmiotów.

 

Koncepcja programu

 

Prezentowany program edukacji ekologicznej opracowany został w odniesieniu do programu nauczania przyrody zatwierdzonego przez MEN nr DKW- 4014-49/99 oraz program nauczania języka polskiego zatwierdzonego przez MEN nr DKW-4014-34/99 i w oparciu o podstawy programowe MEN Dz.U.Nr14,poz. 129.

Uwzględnione zostały w nim główne hasła programowe , które przyporządkowano do treści zgodnych z programami nauczania przyrody i języka polskiego zawartych w działach „krajobraz, powietrze, woda, gleby i skały, flora i fauna, człowiek, ochrona środowiska" .

Program zawiera również propozycje osiągnięć uczniów, czyli cele operacyjne, procedury osiągania tych celów oraz postawy po zrealizowaniu  określonej liczby godzin.

Opracowany program obejmuje treści zawarte w trzech blokach , realizowane w szkole podstawowej w klasie IV blok I ,w klasie V blok II ,w klasie VI blok III. Zachowano w nim korelację między treściami programowymi przyrody i języka polskiego . 

Uwzględnia on stopniowe poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii w oparciu o działy krajobraz , powietrze , woda gleby i skały , flora i fauna, ochrona przyrody. W programie zachowany jest równolegle układ:

 Liniowy – ujmujący całokształt tematyki w ciągłość chronologiczną i ukazujący wzajemne związki między faktami i zjawiskami ,

 Spiralny -  pozwalający na rozszerzenie  pogłębienie i wiedzy w tych samych zakresach na różnych szczeblach nauczania,

 Epizodyczny – zawierający zbiór wybranych tematów.

Za  realizację ścieżek będą odpowiedzialni nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zaś koordynacją działań zajmie się nauczyciel przyrody.

 

Sposób wdrażania programu

 

         Realizacja treści zawartych w programie odbywać się będzie  w formie zajęć w sali lekcyjnej bądź w terenie (wycieczki , rajdy).

Uczniowie  nauczą  się obserwować , posługiwać  różnymi technikami badawczymi , współdziałać w grupie , brać odpowiedzialność za siebie i innych.

Realizując program zastosuje się aktywne metody pracy , nauczy się  korzystania  z różnych źródeł informacji, zachęci do obserwowania, rejestrowania sytuacji , zestawiania wyników , ich analizy ,wyciągania wniosków i planowania zmian.

Program ten pomoże uzmysłowić młodzieży , iż jest ona częścią Wszechświata i między innymi od niej zależy jak on będzie wyglądał w przyszłości .

O osiągnięciu celów edukacyjnych świadczyć będą prace dzieci i wyniki

w konkursach wiedzy .

 

 

Cele 

 

1. Cele ogólne

  • Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy , przyswojenia sobie systemu

wartości, a także przyjęcia postawy zaangażowania, koniecznych w działalności związanej z ochroną i poprawą stanu środowiska,

  • Zachęcanie uczniów do badania i analizy środowiska z różnych perspektyw fizycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej, ekonomicznej i estetycznej,
  • Wzbudzanie zainteresowania uczniów tematami związanymi ze środowiskiem i zachęcanie ich do aktywnego , odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów środowiska,
  • Umożliwienie młodym ludziom rozwinięcia praktycznych umiejętności , które pozwolą im aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i propagować przemyślane wykorzystanie zasobów ziemi, co znajdzie wyraz zarówno w ich stylu życia , jak i uczestnictwie w zespołowym podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

 

 

 

2. Cele szczegółowe

 

 

dydaktyczne:

 

-         Ukazywanie elementów i cech środowiska naturalnego.

-         Dostrzeganie wpływu człowieka na krajobraz.

-         Ujawnianie źródeł zanieczyszczenia atmosfery.

-         Wdrożenie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery.

-         Wyjaśnianie skutków interwencji człowieka w środowisko.

-         Poznanie źródeł zanieczyszczenia hydrosfery.

-         Wdrożenie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu hydrosfery.

-         Analizowanie przyczyn degradacji środowiska.

-         Wskazanie źródeł zanieczyszczenia litosfery.

-         Wdrożenie metod niwelowania i zapobiegania zanieczyszczeniu litosfery.

-         Dostrzeganie zależności pomiędzy składnikami przyrody.

-         Ujawnianie przyczyn niszczenia biosfery.

-         Organizowanie ochrony roślin i zwierząt.

-         Akcentowanie wpływu środowiska na organizm ludzki.

-         Ukazywanie skutków wyczerpywania się zasobów naturalnych.

-         Ocenianie stanu środowiska.

-         Wyjaśnianie konieczności ochrony przyrody.

-         Wypracowanie sposobów ochrony przyrody.

 

 

 

 

wychowawcze:

 

-         Wskazanie działań przyjaznych środowisku.

-         Kształtowanie nawyku dbania o środowisko.

-         Rozumienie i wyjaśnianie interakcji człowiek – środowisko.

-         Budzenie szacunku do przyrody.

-         Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

 

 

Procedury osiągnięć celów ( formy i metody), postawy, osiągnięcia uczniów ( cele operacyjne).

 

KL. IV

 

 

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

 

Wpływ codziennych czynności i zacho-

wań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

 

 

KRAJOBRAZ

 

PRZYRODA

 

 

 

 

 

 

1.Krajobraz najbliższej okolicy- formy terenu i ich szkic .

 

 

 

 

 

Obserwacja w terenie.

Szkicowanie.

 

Uwrażliwianie na piękno rodzinnego krajobrazu.

Uczeń potrafi :

-dostrzec i naszkicować formy terenu,

-rozpoznać, nazwać

i opisać formy terenu,

-wyjaśnić czy człowiek ma wpływ na formy terenu.

 

1

 

Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i nieko- rzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zmiany

w krajobrazie wywołane działalnością człowieka.

Wywiad.

Pogadanka.

 

Świadome podejmowanie decyzji odnośnie środowiska.

Uczeń:

-określa co to jest krajobraz,

-objaśnia pojęcia : krajobraz naturalny oraz krajobraz przekształcony przez człowieka, wskazując odpowiednie przykłady.

 

 

1

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i nie-korzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

KRAJOBRAZ

 

JĘZYK  POLSKI

Analiza zmian zachodzących w przyrodzie. Utwory:

- J.Ratajczak „Liście jak listy”

- K.Iłłakowiczówna „Klon krwawy i żółta lipa”.

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie- jesień.          Szkicowanie liści.         Przekład intersemiotyczny.                Analiza kolorów.         Praca literacka „Wyobraź sobie , że jesteś spadającym liściem”.

Uwrażliwienie na piękno rodzinnego krajobrazu.

Znajomość zmian zachodzących w krajobrazie wraz ze zmianami pór roku.

Uczeń potrafi:

-przeczytać ze zrozumieniem tekst,         

-naszkicować liść, analizować budowę liścia,     

 -rozpoznać funkcję przyrodniczą utworów i służące temu środki poetyckie (epitety, przenośnie, porównania).

 

1

Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.

 

 

 

 

POWIETRZE

 

 

 

PRZYRODA

 

1.Źródła zanieczyszczeń powietrza w sąsiedztwie szkoły.

Metaplan.

Uświadomienie ogromnej szkodliwości spalania gum i plastyków.

Uczeń potrafi:

-wymienić zmiany w atmosferze wynikłe na skutek działań człowieka,

-wyjaśnić mechanizm powstawania smogu,

-omówić wpływ zanieczyszczonego powietrza na organizmy,

-zaproponować sposoby zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu.

 

 

 

1

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

Wpływ codziennych czynności i zacho-

wań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

 

POWIETRZE

 

JĘZYK POLSKI

 

1.Wpływ zanieczyszczenia powietrza na wygląd naszych miejscowości.               –W. Chotomska „Motyle”

- A. Minkowski    „Złota troć”

Pogadanka.

Dyskusja.

Przekład intersemiotyczny „Miasto moich marzeń”.

 

 

 

List do wójta gminy     w sprawie zatrucia powietrza przez pobliski zakład przemysłowy.

Uświadomienie uczniom skutków zanieczyszczenia powietrza na wygląd naszego najbliższego otoczenia.

 

 

 

 

Nabycie przekonania , że samemu możena wpływać na losy swojej miejscowości.

Uczeń potrafi :                

- podziwiać piękno przyrody,

-przeczytać utwór z odpowiednią intonacją , barwą i modulacją głosu ,

-omówić stanowisko człowieka   w przyrodzie,

- wytłumaczyć ochronę środowiska,                            

-narysować „miasto swoich marzeń”.

-napisać list do wójta gminy.

 

 

1

 

Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.

 

 

 

 

 

WODA

 

PRZYRODA

 

1. Czy chcemy aguapark w naszej dolinie? -organizmy chronione.

 

Analiza dokumentów.

Obserwacja w terenie.

Znajomość fauny, flory

i innych pomników przyrody w najbliższej okolicy.

Uczeń :

-rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższej okolicy-organizmy chronione,

-uzasadnia wpływ roślin na zdrowie człowieka,

-podaje sposoby zwiększenia ilości obszarów chronionych.

 

 

1

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

Degradacja środowiska- przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami   

działalności ludzi.

 

WODA

PRZYRODA

2.Źródła zanieczyszczeń wody w pobliżu szkoły .

 

 

 

Wycieczka

Praca w grupach

Pogadanka

Krytycyzm w stosunku do dewastacji środowiska.

Uczeń :

-zna źródła zanieczyszczeń wody w pobliżu szkoły,

-proponuje sposoby oszczędzania wody.

 

2

 

Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.

 

3.Czy woda w mojej rzece jest czysta?

 

Wycieczka do oczyszczalni ścieków.

Ocenia czystość wód.

Popiera oczyszczanie ścieków.

Uczeń:

-obserwuje pracę oczyszczalni ścieków,

-zna biologiczno-mechaniczną metodę oczyszczania wody,

-rozumie czynności życiowe bakterii.

-wyjaśnia mechanizm odżywiania się bakterii.

 

 

2

Degradacja środowiska- przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami 

działalności ludzi.

 

J.POLSKI

1.Źródła zanieczyszczeń wody w naszej okolicy.                      A. Minkowski  „Złota troć”

 

 

 

Pogadanka.

Dyskusja.

Praca literacka.

Praca w grupach

Uświadomienie, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan czystości naszych rzek i stawów.

Uczeń potrafi:                               -dyskutować używając odpowiednich argumentów,                    -uważnie słuchać tego co mówią inni,             

-napisać pracę na zadany temat

 

1

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i nie-korzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

 

GLEBY I SKAŁY

 

PRZYRODA

 

1.Problem niszczenia gleb.

Przyczyny i sposoby ochrony.

Wycieczka

Obserwacja

Szacunek do ziemi.

Uczeń :

-wymienia organizmy tworzące biocenozę pola,

-wyjaśnia mechanizm powstawania gleb,

-rozumie mechanizm jałowienia gleb,

-podaje sposoby zapobieganiu niszczeniu gleb.

 

1

 

Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORA I  FAUNA

PRZYRODA

1.Przykłady zależności między roślinami i zwierzętami.

 

 

 

 

 

 

Praca w grupach

Metaplan

Stara się nie przerywać łańcucha pokarmowego.

Uczeń :

-rozpoznaje gatunki zwierząt i roślin występujących w najbliższej okolicy,

-tworzy łańcuchy pokarmowe charakterystyczne.

 

 

1

Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.POLSKI

1. „Kiedy wchodzisz do lasu , jesteś gościem w domu zwierząt „          - odpowiednie zachowanie się w lesie.

Pogadanka.

Dyskusja.

Zabawa dydaktyczna.

Przekład intersemiotyczny.

Ilustracja do utworu.

 

Znajomość flory i fauny. Uświadomienie ,iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd naszych lasów.

Uczeń potrafi:

-wymienić cechy idealnego gościa,

-uzasadnić zależność człowieka od środowiska,

-podać jak powinien zachowywać się gość , a jak gospodarz,

-dostrzec środki poetyckie w utworze,

-czytać wiersz oddając jego nastrój i piękno przyrody,

-umiejętnie korzystać z dóbr przyrody.

 

1

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

 

Degradacja środowiska- przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami 

działalności ludzi.

 

FLORA I FAUNA

J. POLSKI

2.Wspólna refleksja na temat bogactwa , piękna  a zarazem niebezpieczeństwa przyrody.

-A. Rymkiewicz „Dom zwierząt”

-K.J. Gałczyński

„W lesniczówce”

 

Pogadanka.

Dyskusja.

Zabawa dydaktyczna.

 

Znajomość flory i fauny. Uświadomienie ,iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd naszych lasów.

Uczeń :

- umiejętnie korzystać z dóbr przyrody,

- wymienić przyczyny zanieczyszczania środowiska,

 

 

1

 

 

Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności gatunkowej. Zasady zachowania się na obszarach chronionych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRONAA PRZYRODY

PRZYRODA

1.Pomniki przyrody  w naszym otoczeniu.

 

Obserwacja

Szacunek do pomników przyrody.

Uczeń :

-zna pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu.

 

2

 

2.Rezerwat przyrody i park narodowy jako obszar najwyższej ochrony.

 

Pogadanka

Gra dydaktyczna

Popiera istnienie rezerwatów przyrody

i parków narodowych.

Uczeń:

-rozumie czym dla człowieka jest rezerwat przyrody i park narodowy,

 

1

 

3.Zachowanie się na obszarach chronionych .

 

Wycieczka

Szacunek do przyrody.

Uczeń :

-potrafi właściwie zachować się na obszarze chronionym ,

-umie innych zachęcić  do właściwego zachowania się na obszarze chronionym.

 

 

2

 

4.Poszanowanie przyrody w codziennym życiu.

 

 

Pogadanka

Umiejętne korzystanie z dóbr przyrody

Uczeń:

-wie jak należy chronić przyrodę i stosuje tę wiedzę w praktyce.

 

 

1

 

                   

KL. V

 

 

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

 

 

 

Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i nie-korzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

 

KRAJOBRAZ

 

PRZYRODA

1.Krajobraz przekształcony przez człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film

Dyskusja

 

Uświadomienie sobie odpowiedzialności za swój Kraj.

Uczeń :

-opisuje krajobraz Wyżyny Śląskiej,

-omawia zamiany w krajobrazie Wyżyny Śląskiej spowodowane działalnością człowieka

-proponuje sposoby ratowania przyrody na Śląsku.

 

1

 

 

Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

 

JĘZYK  POLSKI

1.Wspólne rozważanie stosunku człowieka do przyrody.              –A. Kamieńska „Koniec wakacji”     -J.Tuwim „Strofy

 o późnym lecie”          -H.Burnett „Tajemniczy ogród”

 

Zabawa dydaktyczna.  Dyktando.

Opis krajobrazu.

Znajomość zmian zachodzących w przyrodzie.

 

Uczeń potrafi :

-wykorzystać zasady ortograficzne w praktyce,                               -opisać zmiany zachodzące w przyrodzie.

 

1

 

 

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

 

 

Degradacja środowiska - przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz

 związek z formami 

działalności ludzi.

 

POWIETRZE

PRZYRODA

1.Zanieczyszczenia powietrza w Polsce

 

Analiza danych.

Świadomość ,iż produkcja wielu towarów powoduje zanieczyszczenie powietrza.

Uczeń:

-zna źródła zanieczyszczeń w Polsce,

-proponuje sposoby zmniejszania emisji ,

-sam stara się tak postępować ,by zmniejszać emisję zanieczyszczeń.

 

1

 

 

Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

WODA

PRZYRODA

1.Stan czystości wód w Polsce.

 

 

 

 

 

 

Analiza danych statystycznych

Praca w grupach –

literatura.

 

 

 

Przekonanie , iż jestem odpowiedzialny za stan czystości wody w rzece,

w morzu .

 

 

 

Uczeń :

-wymienia źródła zanieczyszczenia wody         w Polsce,

-proponuje sposoby ograniczenia zmniejszania emisji zanieczyszczeń .

 

 

 

1

 

 

2.Dlaczego trzeba chronić wodę?

 

 

 

 

Burza mózgów

Dyskusja

Doświadczenia

Świadome wykorzystywanie wody.

Uczeń :

-wie ,czym woda jest dla organizmów żywych,

-zna możliwości wykorzystania wody słodkiej i słonej .

 

 

 

Style życia i ich związek z wyczerpywa-

niem się zasobów naturalnych.

 

1

 

 

Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i nie-korzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

 3.Chory Bałtyk-przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku.

Analiz dokumentów

Burza mózgów

Dbam o wody w rzece, aby wody w morzu mogły być czyste.

Uczeń:

-zna cechy M.Bałtyckiego,

-wie jakie rzeki wpływają do morza i co ze sobą niosą ,

-wie jaki wpływ ma zanieczyszczenie na florę i faunę Bałtyku.

 

1

 

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

 

Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i nie-korzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLEBY
 

 

PRZYRODA

1.Pozytywne

 i negatywne skutki działalności rolniczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka

Wywiad

Docenianie naturalnych nawozów w produkcji rolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-zna metody i sposoby zwiększania produkcji rolnej,

-rozumie potrzebę świadomego stosowania nawozów sztucznych z uwzględnieniem badań gleby.

 

2

 

 

Degradacja środowiska- przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami  działalności ludzi.

 

2.Na własnych śmieciach czyli               o braku rozsądku u człowieka.

 

 

 

 

 

Wycieczka

Krytycznie obserwuje poczynania własne i innych ludzi.

Uczeń:

-wie jak zanieczyszczenia wpływają na przyrodę,

-proponuje sposoby rozwiązania problemu śmieci.

 

1

 

 

Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

 

FLORA  I FAUNA

PRZYRODA

1.Znaczenie grzybów oraz bakterii w przyrodzie i

gospodarce człowieka.

 

 

 

 

Doświadczenia

Obserwacja

Docenia wszystkie składniki przyrody.

Uczeń:

-zna proces życiowy grzybów i bakterii,

-potrafi zastosować je dla własnych potrzeb.

 

1

 

                   

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

Przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i nie-korzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

FLORA I FAUNA

J. POLSKI

1 Wspólna refleksja na temat bogactwa , piękna  a zarazem niebezpieczeństwa przyrody.

-J.Harusymowicz „Las”.

Praca w grupach .

Pogadanka.

Dyskusja.

Zabawa dydaktyczna.

Przekład intersemiotyczny.

Ilustracja do utworu.

Znajomość flory i fauny. Uświadomienie ,iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd naszych lasów.

Uczeń potrafi:

-sformułować oczekiwania przyrody względem człowieka,

-dostrzec środki poetyckie w utworze i podziwiać piękno przyrody,

-czytać wiersz oddając jego nastrój,

-umiejętnie korzystać z dóbr.

 

1

 

Degradacja środowiska- przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami  działalności ludzi.

 

CZŁOWIEK

PRZYRODA

1.Choroby bakteryjne

i wirusowe zagrażające mieszkańcom Polski.

Wywiad z lekarzem i pielęgniarką.

Zapobieganie zachorowaniu.

Uczeń :

-zna choroby wywoływane przez bakterie i wirusy,

-potrafi chronić swój organizm przed nimi.

 

1

 

Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

OCHRONA   PRZYRODY

PRZYRODA

 

 

 

 

 

 

 

1.Ochrona polskiej przyrody obowiązkiem każdego z nas.

 

 

 

 

 

Dyskusja

Szacunek do przyrody.

 

Uczeń:

-wie jak można chronić przyrodę,

-swoim postępowaniem chroni przyrodę i zachęca do tego innych.

 

1

 

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

Przykłady miejsc w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 

OCHRONA  PRZYRODY

 

 

PRZYRODA

 

 

2.Najbliższe rezerwaty przyrody i ich znaczenie.

 

 

 

Wycieczka

Docenianie pomników przyrody.

Uczeń:

-zna rezerwaty przyrody w najbliższym otoczeniu,

-wykorzystuje ich znaczenie do celów estetycznych.

 

4

3.Parki narodowe    w Polsce i ich znaczenie.

 

 

 

Analiza materiałów

Rozumienie potrzeby istnienia parków narodowych .

Uczeń :

-zna położenie parków narodowych w Polsce,

-przedstawia charakterystyczne cechy parków narodowych   

w Polsce.

 

1

 

Degradacja środowiska- przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami  działalności ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

5

4.Obszary klęski ekologicznej w Polsce.

 

Film

Zdjęcia .

Zapobieganie powstawaniu obszarów klęski ekologicznej .

Uczeń :

-zna mechanizm powstawania obszarów klęski ekologicznej ,

-proponuje sposoby zapobiegania klęskom ekologicznym .

 

 

 

 

1

Degradacja środowiska- przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami 

działalności ludzi.

 

OCHRONA  PRZYRODY

J. POLSKI

1.Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Próba odpowiedzi na pytanie:„Jak

ocalić Ziemię przed zniszczeniem,  którego dokonuje sam człowiek”

-J.Twardowski  „Który stwarzam jagody”.

Praca w grupach.

Burza mózgów.

Przekład intersemiotyczny.

 

Stosunek do przyrody.

Racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

Uczeń umie:

-pracować w grupie , dzieląc się z kolegami swoimi wiadomościami z zakresu przyrody,

-zobaczyć i doceniać piękno ukryte w drzewie, kwiatku..,

-szanować i respektować świat roślin i zwierząt,

-ułożyć dziesięć wskazówek jak ocalić Ziemię.

 

1

                               

 

KL.VI

 

 

Hasło

Dział

Przed

miot

Treści

Procedury osiągnięć celów

Postawy

Osiągnięcia uczniów

Liczba godzin

 

 

Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu ,szkole miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 

 

POWIETRZE

PRZYRODA

1.Dziura ozonowa.

Analiza danych

Dyskusja

 

 

 

 

 

 

 

Stosowanie przedmiotów, w których nie zastosowano freonów.

Uczeń:

-wie jak powstaje warstwa ozonu i co ona daje Ziemi,

-omawia związki ,które niszczą warstwę ozonu,

-proponuje jak zapobiegać powstawaniu dziury ozonowej.

 

1

 

 

Uczeń :

-zna przyczyny powstawania efektu cieplarnianego,

-wyjaśnia ,co efekt cieplarniany wywołuje na Ziemi,

-proponuje sposoby zapobiegania wzrostowi efektu cieplarnianego.

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 19-04-2010, liczba wyświetleń: 3008

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika