Projekt: Ekogangi z SP-4
Projekt realizowany przez: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. STEFANA PIECZKI
Nazwa Ekogangi z SP-4
   Województwo: śląskie
   Powiat: raciborski
   Gmina: Racibórz
   Miasto: Racibórz
Opis

Program edukacji ekologicznej

Ekogangi z SP-4”

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

mgr Marzenna Mruk-Otulak

mgr Beata Książęk

 

 

 

 

 

  I.WSTĘP

Program „Ekogangi z SP-4” przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki.

W programie biorą udział uczniowie klas I-VI. Każda klasa tworzy Ekogang. Program poprzez zabawę pogłębi i poszerzy wiadomości dot. ekologii. Zabawy dobrane będą w ten sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Program jest rozszerzeniem i kontynuacją wcześniej wdrażanych programów profilaktyki zdrowotnej i rozwijania zdolności uczniów. Wszystkie działania ekologiczne zostaną umieszczone na stronie Ekogangi z SP-4. Ekogang pod koniec każdego miesiąca będzie pisała sprawozdanie ze swojej działalności i przekazywał do administratora strony.

Do współpracy przy realizacji tego programu chcemy zaprosić:

 • Władze Miasta,

 • Rodzice,

 • Wydział Ochrony Środowiska

 • Raciborskie media

 

CELE PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

Program ekologiczny ma na celu kształtowanie wrażliwości oraz odpowiedzialnego i racjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego. Główne założenia naszego programu to:

 1. Rozbudzanie świadomości ekologicznej.

 2. Kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska.

 3. Poznanie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem.

 4. Współudział rodziców w edukacji ekologicznej.

 5. Współpraca z organami samorządu i innymi instytucjami w zakresie promowania edukacji ekologicznej /dostarczenie przykładów konkretnych działań na terenie placówki i możliwości współpracy z innymi przedszkolami, instytucjami).

 

 

CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 

 • Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą

 • Uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego

 • Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu

 • Zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania

 • Postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych
  poznanie pojęcia „odpady”, źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym

 • Stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych.

 • Promowanie zdrowego stylu życia w zdrowym środowisku.

 

 

Tak sformułowane cele stwarzają warunki do kształtowania u uczniów postawy proekologicznej, zdolności poznawania zjawisk przyrodniczych i społecznych oraz poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi jako częścią najbliższego środowiska

 

IV. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

 

W celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji przedstawionego programu istotne jest stosowanie metod i technik aktywizujących.
Metody pracy:

 • warsztaty ekologiczne

 • zajęcia terenowe

 • zabawy badawcze

 • obserwacje

 • eksperyment

 • gry ekologiczne

 • teatr ekologiczny

 • targi ekologiczne

 • kiermasz ekologicznych ozdób świątecznych

 • Konkursy ekologiczne

 • Prelekcje przygotowane przez uczniów

 


 

 

Proponowany kalendarz ekologiczny na rok 2010/2011

 

 

Miesiące

Imprezy

Formy, metody pracy

Wycieczki

Konkursy

Inne formy i metody

Wrzesień

16 września- Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

 

 

 

-Wykonywanie plakatów dot:”Warstwy ozonowej”

-Prezentacja multimedialna

Wrastwa ozonowa” dla klas I-VI

 

 

 

Warstwa ozonowa”

19 września-

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i siedlisk Naturalnych

 

 

Łężczok kl. IV-VI

 

 

22 września Europejski

Dzień bez sachochodu

 

Łężczok kl. IV-VI-wycieczka rowerowa

Konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej organizowane przez MDK i Miasto Racibórz i MiPBP.

Wykonywanie ulotek dot. dnia bez samochodu.

24 września Sprzątanie

Świata

 

Konkurs ekologiczny Galerii Młyńskiej w Raciborzu „Wymień malulaturę na drzewko”

-Akcja sprzątania świata na terenie szkoły i poza nią.

-Dbamy o aleje platanową przy szkole.

Październik

1 października Światowy Dzień

Ptaków

 

Konkurs na najciekawszy karmnik

-Wykonywanie plakatów – ptaki w naszym środowisku

-Umieszczani karmników przed szkoła,

 

 

10 października -Światowy Dzień

Drzewa

 

 

Zbiórka na drzewka.Sadzeniu drzew przed szkołą.

4 października Światowy Dzień Św.

Franciszka – Patrona Ekologów

 

 

-Apel dot. życia św. Franciszka

-Rozdanie nagród za konkurs ekologiczne

-Prelekcje dot. zdrowego odżywiania, zdrowe śniadanie.

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

 

Konkurs dla nauczycieli”Odgłosy zwierząt”

Zbiórka pokarmu dla bezdomnych zwierząt

Listopad

25 listopada Dzień Bez Futra ( No Fur Day

 

 

 

-Warsztaty ekologiczne kl. I-III część I

-Ekologiczne andrzejki w klasach I-III

Grudzień

---------------------------------------

 

Miejski konkurs na ekologiczną choinkę

-Wykonywanie ekologiczych ozdób na choinkę- wszystkie klasy

 • - Ekologiczny kiermasz bożonarodzeniowy

Styczeń

---------------------------------------

 

 

Zorganizowanie przeglądu teatrzyków lub inscenizacji w szkole o tematyce ekologicznej.

Luty

11 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

 

Konkurs na maskotkę leśnego zwierzaka.

-Pogadanka na temat dokarminia leśnej zwierzyny

-

Marzec

21 marca Dzień Wierzby

 

Szkolny konkurs na wiersz o Święcie Wierzby

- Warsztaty ekologiczne kl.I-III, część II

 

22 marca Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

 

 

Prelekcja na teamt Morza Bałtyckiego.

22 marca Światowy Dzień Wody

Wycieczka nad Odrę- zapoznanie ze środowiskiem rzecznym, obserwacja rzeki, jej barwa, zapach

Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Świetlik”

http://swietlik.edu.pl/new/

 

Kwiecień

1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

Wycieczka do oczyszczalni ścieków -Racibórz

.

 

Oszczędzajmy wodę- wykonywanie ilustracji, plakatów – oszczędzanie wody w szkole i w domu.

 

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

 

Konkurs na plakat „Hałas szkodzi zdrowiu”

- Dzień Zdrowia w szkole, zdrowa żywność (sałatki, kanapki soki owocowo-warzywne)

- Pogadanka na temat zdrowej żywności

- Prelekcja na temat szkodliwości hałasu

22 kwietnia Dzień Ziemii

 

 

- Apel z okazji „Dnia Ziemii”

- Akcja oddawania sprzętu AGD i RTVza drzewka

Maj

 

31 maja Dzień Bez Papierosa

 

 

- Bierny palacz pogadanka

(higienistka szkolna)

 

Czerwiec

1 czerwca Dzień Lasu i Zadrzewień

Wycieczka do „Obory”kl.I-III

 

-Lekcje dot. lasów w Polsce.

5 czerwca Dzień Ochrony Środowiska

6 czerwca Dzień Bez Samochodu

 

 

 

CAŁY ROK:

 

 

VI. EWALUACJA PROGRAMU

 

Celem ewaluacji programu jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji ekologicznej oraz skuteczności metod i technik aktywności wprowadzanych do zajęć z uczniami.

Ważne jest aby ocenić po programie jaki poziom wiedzy osiągnieli uczniowie, ich postawę wobez środowiska oraz jak program postrzegają rodzice.

Oceny można dokonać na podstawie:ankiet, zabaw oraz gier ekologicznych, konkursów.

Wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności programu oraz dadzą wskazówki do jego uzupełnienia czy zmodyfikowania.

Wszystkie wiadomości znajdują się na stronie www.ekosp4.eulotka.pl

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

IDZdjęcieOpis
1Sadzimy drzewka

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 15-10-2010, liczba wyświetleń: 6111

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika