Scenariusz: Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery.

Głos został oddany.

Autor: Joanna Haładus

Scenariusz zajęć dla klasy trzeciej  Temat: Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery. Cel ogólny:

Poznanie przyczyn i następstw zanieczyszczeń atmosfery hydrosfery i litosfery oraz sposobów zapobiegania im.

 Cele szczegółowe:       Uczeń:

·        wymienia czynniki wpływające na zanieczyszczenie atmosfery, hydrosfery i litosfery,

·        wymienia źródła zanieczyszczeń,

·        wymienia i wyjaśnia skutki zanieczyszczeń ( kwaśne deszcze, smog, efekt cieplarniany ,dziura ozonowa),

·        omawia wpływ smogu , dziury ozonowej efektu cieplarnianego na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze,

·        definiuje pojęcie „ bioindykatory”,

·        wymienia klasy czystości wód i jej wykorzystanie w zależności od klasy czystości,

·        wymienia sposoby oczyszczania ścieków,

·        na podstawie wykresu analizuje czystości wód w Polsce,

·        proponuje działania ucznia prowadzące do oszczędzania wody,

·        wyjaśnia na czym polega erozja gleby,

·        dowodzi że wypalanie łąk jest szkodliwe.

 

Postawy :

Poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Ograniczenie zachowań negatywnie wpływających na stan czystości powietrza, wody i gleby.

 Formy:

Indywidualna, grupowa, zbiorowa

 Metody:

Burza mózgów, drzewo decyzyjne

 

      Środki dydaktyczne :

Arkusze z przygotowanym drzewem decyzyjnym, kartki zawierające treść problemu.

 

Przebieg lekcji: 
  1. Czynności organizacyjne.
  2. Uczniowie podają źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby i wyjaśniają które zanieczyszczenie jest najbardziej niebezpieczne i dlaczego. Podane źródła wypisują na tablicy.
  3. Nauczyciel wyjaśnia, że są skutki zanieczyszczeń atmosfery np. choroby ludzi, zwierząt, roślin i prosi uczniów o podanie kolejnych ( kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany)
  4. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, każda grupa otrzymuje kartkę z problemem do rozwiązania ( skutki zanieczyszczeń),następnie wyjaśnia że mają stworzyć drzewko decyzyjne dotyczące danego problemu. uczniowie otrzymują arkusze papieru , nauczyciel wyznacza czas na wykonanie zadania.
  5. Uczniowie wykonują drzewo na którym zapisują proponowane rozwiązania ( korzystają z podręcznika).
  6. Uczniowie tworzą kolejny poziom drzewka wpisując pozytywne i negatywne skutki każdego rozwiązania. następnie uczniowie prezentują swoje drzewo mówiąc do jakich wniosków doszła ich grupa. Nauczyciel kontroluje wypowiedzi , uzupełnia je i w razie potrzeby koryguje.
  7. Po prezentacji  uczniowie wyjaśniają co to są bioindykatory, nauczyciel  prezentuje skalę porostową i objaśnia ją.
  8. Uczniowie objaśniają co to są klasy czystości wód i jakiej używamy skali, następnie uzupełniają schemat przedstawiający metody oczyszczania ścieków.

      Uczniowie wyjaśniają co to jest erozja gleby i podają jej rodzaje, następnie                           

      zastanawiają się jak można poprawić stan gleby.

 Faza podsumowująca:  

1.    Nauczyciel ocenia pracę uczniów; podsumowuje  lekcje i podaje pracę domową .

      2.    Praca domowa : podaj propozycję codziennych zachowań które mogą ograniczyć              

             zanieczyszczenie powietrza i wody.

                            

                                                                            Opracowanie:

                                                                            mgr Joanna Haładus

                                                                            nauczyciel biologii

                                                                            Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie

 
Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika