Scenariusz: Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery.

Autor: Joanna Ha?adus

Scenariusz zaj?? dla klasy trzeciejTemat: Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery.Cel oglny:

Poznanie przyczyn i nast?pstw zanieczyszcze? atmosfery hydrosfery i litosfery oraz sposobw zapobiegania im.

Cele szczeg?owe: Ucze?:

wymienia czynniki wp?ywaj?ce na zanieczyszczenie atmosfery, hydrosfery ilitosfery,

wymienia ?rd?a zanieczyszcze?,

wymienia i wyja?nia skutki zanieczyszcze? ( kwa?ne deszcze, smog, efekt cieplarniany ,dziura ozonowa),

omawia wp?yw smogu , dziury ozonowej efektu cieplarnianego na zdrowie ludzi i?rodowisko przyrodnicze,

definiuje poj?cie bioindykatory,

wymienia klasy czysto?ci wd i jej wykorzystanie w zale?no?ci od klasy czysto?ci,

wymienia sposoby oczyszczania ?ciekw,

na podstawie wykresu analizuje czysto?ci wd w Polsce,

proponuje dzia?ania ucznia prowadz?ce do oszcz?dzania wody,

wyja?nia na czym polega erozja gleby,

dowodzi ?e wypalanie ??k jest szkodliwe.

Postawy :

Poczucie odpowiedzialno?ci za stan ?rodowiska przyrodniczego. Ograniczenie zachowa? negatywnie wp?ywaj?cych na stan czysto?ci powietrza, wody i gleby.

Formy:

Indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody:

Burza mzgw, drzewo decyzyjne

?rodki dydaktyczne :

Arkusze z przygotowanym drzewem decyzyjnym, kartki zawieraj?ce tre?? problemu.

Przebieg lekcji:
  1. Czynno?ci organizacyjne.
  2. Uczniowie podaj? ?rd?a zanieczyszcze? powietrza, wody i gleby i wyja?niaj? ktre zanieczyszczenie jest najbardziej niebezpieczne i dlaczego. Podane ?rd?a wypisuj? na tablicy.
  3. Nauczyciel wyja?nia, ?e s? skutki zanieczyszcze? atmosfery np. choroby ludzi, zwierz?t, ro?lin i prosi uczniw o podanie kolejnych ( kwa?ne deszcze, smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany)
  4. Nauczyciel dzieli klas? na cztery grupy, ka?da grupa otrzymuje kartk? z problemem do rozwi?zania ( skutki zanieczyszcze?),nast?pnie wyja?nia ?e maj? stworzy? drzewko decyzyjne dotycz?ce danego problemu. uczniowie otrzymuj? arkusze papieru , nauczyciel wyznacza czas na wykonanie zadania.
  5. Uczniowie wykonuj? drzewo na ktrym zapisuj? proponowane rozwi?zania ( korzystaj? z podr?cznika).
  6. Uczniowie tworz? kolejny poziom drzewka wpisuj?c pozytywne i negatywne skutki ka?dego rozwi?zania. nast?pnie uczniowie prezentuj? swoje drzewo mwi?c do jakich wnioskw dosz?a ich grupa. Nauczyciel kontroluje wypowiedzi , uzupe?nia je i w razie potrzeby koryguje.
  7. Po prezentacji uczniowie wyja?niaj? co to s? bioindykatory, nauczyciel prezentuje skal? porostow? i obja?nia j?.
  8. Uczniowie obja?niaj? co to s? klasy czysto?ci wd i jakiej u?ywamy skali, nast?pnie uzupe?niaj? schemat przedstawiaj?cy metody oczyszczania ?ciekw.

Uczniowie wyja?niaj? co to jest erozja gleby i podaj? jej rodzaje, nast?pnie

zastanawiaj? si? jak mo?na poprawi? stan gleby.

Faza podsumowuj?ca:

1. Nauczyciel ocenia prac? uczniw; podsumowuje lekcje i podaje prac? domow? .

2. Praca domowa : podaj propozycj? codziennych zachowa? ktre mog? ograniczy?

zanieczyszczenie powietrza i wody.

Opracowanie:

mgr Joanna Ha?adus

nauczyciel biologii

Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Niegowie

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika